• Marzec 2017

  • Badania

  • Kadra

  • Dziewczyny

  • Kwiecień 2017

 

Historia Wydziału Inżynierii Mechanicznej sięga początków lat 50. ubiegłego stulecia. Był jednym z dwóch wydziałów, obok Wydziału Chemicznego, od których zaczęła się w 1951 r. historia uczeni, wówczas Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Powstała ona dzięki staraniom Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich skupionych przy oddziale SIMP w Bydgoszczy oraz Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej. Przez ponad 60 lat istnienia uczelni wydział nieprzerwanie funkcjonuje w jej strukturze.

Obecnie, po zmianie nazwy i restrukturyzacji (od 2009r.), jest przodującym wydziałem technicznym Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego posiadającym pełne prawa akademickie i jest wysoko klasyfikowanym w ocenie MNiSzW.

 

 

Dziekanem Wydziału jest prof. Bogdan ŻÓŁTOWSKI, a w skład Kolegium Dziekańskiego wchodzą ponadto: prodziekan ds. nauki - dr hab. inż. Stanisław MROZIŃSKI, prof. UTP, prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich - dr inż. Janusz MUSIAŁ.

Struktura wydziału organizacyjnie obejmuje trzy instytuty: Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Instytut Technik Wytwarzania oraz Zakład Wzornictwa.

Na wydziale zatrudnionych jest 87 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 24 samodzielnych pracowników nauki (10 profesorów tytularnych, 8 profesorów nadzwyczajnych UTP, 5 doktorów habilitowanych, 49 adiunktów, 1 na stanowisku docenta, 1 na stanowisku wykładowcy i 12 asystentów) oraz 38 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracji.

Wydział posiada pełne prawa akademickie. Promuje doktorów (59) i doktorów habilitowanych (14), przeprowadza postępowania o nadanie tytułu profesora (8) oraz inicjuje nadawanie zaszczytnego tytułu doktora honoris causa (4).

Wydział prowadzi studia na wszystkich stopniach nauczania. Na studiach pierwszego stopnia realizowane jest nauczanie na siedmiu kierunkach kształcenia: mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza i leśna , transport, wzornictwo, inżynieria biomedyczna, mechaniczna inżynieria tworzyw, inżynieria odnawialnych źródeł energii. Studia drugiego stopnia realizują nauczanie na trzech kierunkach: mechanika i budowa maszyn, transport oraz uruchamiany w roku akademickim 2013/14 nowy, unikatowy w skali kraju, kierunek kształcenia: komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, którego językiem wykładowym będzie język angielski. Na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie) odbywa się kształcenie na kierunku mechanika i budowa maszyn. Według stanu na dzień 05.06.2013 r. na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich stopni wydział kształci 1600 studentów.

 

 

 

 

 

 

Dopełnieniem oferty dydaktycznej jest szeroka gama studiów podyplomowych np.: budowa i eksploatacja instalacji odnawialnych źródeł energii, doskonalenie kadr utrzymania ruchu, EKO - przetwórstwo tworzyw termoplastycznych, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, międzynarodowy inżynier spawalnik IWE.

W ramach badań statutowych przewidzianych do finansowania z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego na wydziale prowadzone są łącznie 4 duże tematy badawcze, przypisane do instytutów i zakładu wzornictwa. Realizowanych jest również 25 zadań badawczych finansowanych w ramach dotacji celowej polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Pracownicy naukowi prowadzą także szereg projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unię Europejską oraz program „Patent Plus - wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych”. Podejmują również prace naukowe i naukowo-badawcze będące efektem coraz aktywniejszej współpracy z przemysłem. Sprzyja temu istnienie na wydziale laboratoriów badawczych na wysokim poziomie - Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz Laboratorium Zakładu Inżynierii Materiałowej posiadające certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie projektowania technologii i badania procesów obróbki bezwiórowej.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby badawcze wydziału i przemysłu systematycznie zostaje powiększana baza naukowo-badawcza. Powstały lub w najbliższych miesiącach powstaną: Laboratorium Projektowania i Wykonania Nowoczesnych Narzędzi do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Laboratorium Pomiaru Jakości Pracy Elementów Roboczych Maszyn, Laboratorium Badań Własności Mechanicznych oraz Składu Chemicznego Materiałów Konstrukcyjnych, Regionalne Laboratorium Techniczne, Laboratorium Badań Rozdrabniania, Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania.

Pracownicy wydziału prowadzą szeroką współpracę z przemysłem i ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, czego owocem są prestiżowe nagrody rangi krajowej i międzynarodowej.

Na wydziale organizowanych jest siedem cyklicznie odbywających się konferencji i sympozjów naukowych o prestiżowej randze: Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdów, Międzynarodowe seminarium naukowe: Postępy w konstrukcji i sterowaniu, Sympozjum: Zmęczenie i mechanika pękania, Seminarium: Recyrkulacja w budowie maszyn, Żywienie człowieka - inżynieria maszyn, Warsztaty naukowe: Komputerowe wspomaganie nauki i techniki CAX, Sesja naukowa: Mechanika stosowana.

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej aktywnie działają następujące koła naukowe: Koło Naukowe CAD, Koło Naukowe Design, Koło Naukowe Mechaników, Koło Naukowe Narzędziowiec, Koło Naukowe Nowoczesnej Techniki Rolniczej, Koło Naukowe Tech-Plast, Koło Naukowe TOPgran, Koło Naukowe Transportowców), których członkowie mogą rozwijać swoje zainteresowania badawcze i innowacyjne.

Począwszy od 2008 r. Wydział Inżynierii Mechanicznej wspólnie z Wydziałem Telekomunikacji organizuje finał konkursu „Mini sumo – wojna robotów”, cieszący się dużą popularnością wśród młodzieży, w którym uczestniczą zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych regionu oraz sąsiednich województw.

Wydział na co dzień notuje szereg znaczących osiągnięć w różnych sferach działalności  dzięki zaangażowaniu pracowników i studentów coraz lepiej i wyraźniej identyfikujących się z nim.

 

 

Jesteśmy najstarszym, ale i najnowocześniejszym wydziałem otwartym na innowacje, kreatywność, odkrycia i wynalazki, a także na sztukę, która przysparza nam niebywałego kolorytu. Dynamiczny rozwój inżynierii biomedycznej, inżynierii odnawialnych źródeł energii, transportu, MIT-u i wzornictwa oraz studia w języku angielskim otwierające absolwentom nowe perspektywy - stanowią o tym, że  o przyszłość  i dalszy rozwój wydziału można być spokojnym.

„Vivat Academia, vivat Professores”

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image