• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Dziewczyny

  • Kwiecień 2017

W dniach 9-10.09.2013r firma StatSoft Polska (www.StatSoft.pl) przeprowadziła na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy dwudniowe szkolenie z obsługi oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC 10 PL.
 

 

Szkolenie dla 13 pracowników naukowo-technicznych i doktorantów naszego Wydziału (Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, Dr inż. Adam Mroziński, Dr inż. Andrzej Tomporowski, Dr inż. Janusz Musiał, Doc. Dr inż. Franciszek Bromberek, Dr inż. Karol Pepliński, Mgr inż. Marek Szymczak, Mgr inż. Izabela Piasecka, Mgr inż. Paweł Burzyński, Mgr inż. Dorota Danilewicz, Mgr inż. Tomasz Tomaszewski, Mgr inż. Mateusz Wirwicki, Mgr inż. Zbigniew Lis) miało formę wykładu połączonego z praktycznymi ćwiczeniami, umożliwiającymi utrwalenie omówionych zagadnień. Ćwiczenia praktyczne zostały przeprowadzone pod nadzorem wykładowcy Pana Michała Iwanca - przedstawiciela firmy StatSoft Polska. Praktyczne Ćwiczenia umożliwiały na bieżąco kontrolowanie przez wykładowcę poziomu zrozumienia przez uczestników omawianych tematów i w razie potrzeby udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Ćwiczenia miały formę profesjonalnych warsztatów przeprowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC 10 PL, które pozwoliły skupić się na tym, co jest najważniejsze, tj. poprawnym doborze metod do danego problemu i właściwej interpretacji wyników analiz.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do obsługi programu STATISTICA

a. Podstawowe informacje o programie STATISTICA

b. Tworzenie arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych

2. Wybrane operacje zarządzania danymi

a. Import przykładowego zbioru danych z innej aplikacji (Excel)

b. Sprawdzanie poprawności danych

3. Elementy opisowej analizy danych

a. Badanie empirycznego rozkładu zmiennej

b. Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej

c. Analiza porównawcza (przekrojowa)

d. Podsumowanie - etapy i narzędzia prowadzenia analizy danych w programie STATISTICA

4. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego

a. Podstawowe pojęcia związane z weryfikacją hipotez statystycznych

b. Przykłady stosowania wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych

c. Przykład opracowania wyników jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA)

5. Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk

a. Elementy analizy korelacyjnej

b. Tworzenie wykresów korelacyjnych

c. Analiza regresji

d. Model regresji liniowej prostej

6. Elementy Statystycznego Sterowania Procesami

a. Przykłady tworzenia kart kontrolnych

b. Przykłady obliczania wskaźników zdolności procesów

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty odbycia specjalistycznego szkolenia. W ramach zakupów (II etap RCI) realizowanych w Laboratorium Badań Rozdrabniania (www.rozdrabnianie.utp.edu.pl) zakupiono 3 licencje jednostanowiskowe oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC 10 PL. Będą one ogólnie dostępne dla zainteresowanych pracowników oraz studentów WIM UTP w pomieszczeniach Laboratorium Badań Rozdrabniania.

 

 

Sala komputerowa 302 - 2.3 WIM, gdzie realizowano szkolenie

 

STATISTICA Pakiet Zaawansowany to rozbudowany program, który umożliwia wykonywanie wszystkich etapów analizy danych. W szczególności zawiera funkcjonalność programu STATISTICA Pakiet Podstawowy oraz szeroki zakres zaawansowanych metod analitycznych i graficznych, stosowanych w różnych dziedzinach nauki i biznesu, takich jak: Analizy wielowymiarowe, Modele Zawansowane oraz Analizę Mocy Testów.

 

STATISTICA QC - w skład programu wchodzą moduły: Karty Kontrolne, Analiza Procesu, Planowanie Doświadczeń oraz Wielowymiarowe Karty Kontrolne. Aplikacja umożliwia tworzenie zarówno podstawowych, jak i specjalistycznych kart kontrolnych łatwych do szybkiego zastosowania, kart z opcjami automatyzacji i skrótami usprawniającymi rutynową pracę (potrzebne na przykład przy stosowaniu metody Six Sigma, ISO 9000, QS 9000 i TQM).Program zawiera także najpełniejszy zestaw technik planowania i analizy doświadczeń (DOE), z pełną wizualizacją, łącznie z interaktywnym profilowaniem użyteczności odpowiedzi. Zawiera również pełny zestaw procedur do analizy zdolności procesu, powtarzalności i odtwarzalności pomiarów i innych zagadnień zapewnienia i doskonalenia jakości.

Adam Mroziński

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image