• Rekrutacja

 • Badania

 • Kadra

 • Facebook

 • Kwiecień 2017

W dniu 27 kwietnia na Politechnice Wrocławskiej odbyło się Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI. Głównym tematem spotkania była współpraca nauki z przemysłem w dziedzinie elektromobilności.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to wirtualny Instytut utworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. IATI tworzy wielopartnerską sieć współpracy działając w ramach konsorcjum.

 

 

Posiedzenie otworzył  były premier Jerzy Buzek - obecnie Europoseł, Przewodnicy Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego

 

Liderami Konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska, reprezentowane odpowiednio przez prof. Tadeusza Słomkę – Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Cezarego Madryasa – Rektora Politechniki Wrocławskiej. Funkcję Dyrektora Biura IATI w kadencji 2017/18 pełni dr inż. Waldemar Grzebyk (Politechnika Wrocławska).

Umowę Konsorcjum w 2014 roku podpisało 22 Partnerów (17 uczelni, 2 instytuty badawcze oraz 3 przedsiębiorstwa). W styczniu 2018 r. grono partnerów IATI tworzyło 49 instytucji, w tym: 23 uczelnie, 8 instytutów badawczych i 18 przedsiębiorstw. Wśród partnerskich uczelni jest też UTP w Bydgoszczy.

Sala obrad Posiedzenia Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI na Politechnice Wrocławskiej

 

Obecnie na UTP w Bydgoszczy w ramach IATI funkcjonują trzy centra kompetencji zgrupowane w jednym obszarze tematycznym pn. Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały:

 1. Centrum Projektowania i Wykonywania Nowoczesnych Narzędzi do Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw Polimerowych (Centrum Funkcjonujące na WIM UTP w Bydgoszczy) - http://iati.pl/centra/centrum-projektowania-i-wykonywania-nowoczesnych-narzedzi-do-przetworstwa-i-recyklingu-tworzyw-polimerowych/
 2. Centrum badań zmęczeniowych materiałów i struktur mechanicznych (Centrum Funkcjonujące na WIM UTP w Bydgoszczy) - http://iati.pl/centra/centrum-badan-zmeczeniowych-materialow-i-struktur-mechanicznych/
  3. Centrum Inżynierii Powierzchni - http://iati.pl/centra/centrum-inzynierii-powierzchni/

 

Na posiedzeniu 27 kwietnia UTP w Bydgoszczy wnioskował o utworzenie nowego czwartego centrum kompetencji w ramach IATI pod nazwą Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii (To centrum formalnie w dużym zakresie również funkcjonuje na WIM UTP w Bydgoszczy) w obszarze tematycznym: Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią. W obszarze tym nowe centrum kompetencji będzie się zajmowało w szczególności m.in.:

 • Inicjowaniem, organizowaniem i koordynowaniem różnorakich form aktywności naukowo-badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej, dydaktycznej i usługowej w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii na UTP w Bydgoszczy.
 • Wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na rzecz minimalizacji emisji zanieczyszczeń.
 • Integracją transportu elektromobilnego w Polsce z wytwarzaniem energii przez instalacje OZE .

Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii (www.ICOZE.utp.edu.pl) funkcjonuje już na UTP od kilku lat. Powołano je na UTP uchwałą 14/359 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2013 roku. Zadaniem Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii na UTP w Bydgoszczy jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnorakich form aktywności naukowo-badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej, dydaktycznej i usługowej w zakresie odnawialnych źródeł energii.

UTP na Posiedzenie reprezentował Dr inż. Adam Mroziński

 

Podczas obrad prezentację pt.: Systemy ładowania pojazdów elektrycznych wygłosił reprezentujący na tym posiedzeniu UTP w Bydgoszczy dr inż. Adam Mroziński - Dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii. Zaprezentował on też charakterystykę nowego centrum kompetencji IATI.

IATI łączy wspólny cel: efektywne aplikowanie o krajowe i europejskie fundusze na innowacje i prace badawczo-rozwojowe dopasowane do potrzeb nowoczesnej gospodarki. IATI jest gotowe na podjęcie nowych wyzwań w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach gospodarki. w IATI pogrupowano je w 13 Obszarach Tematycznych IATI, odpowiadających polom badawczym zdefiniowanym w projekcie „Foresight technologiczny przemysłu – InSight 2030” (tzw. Inteligentne Specjalizacje).

 

IATI gromadzi i porządkuje wiedzę o zasobach swoich Partnerów: posiadanej infrastrukturze badawczej, laboratoriach, naukowcach, wiedzy i doświadczeniu. Stworzyliśmy ponad 70 wirtualnych Centrów Kompetencji. Są to swoiste inkubatory innowacji, gdyż w nich  odbywa się  bieżąca współpraca Partnerów nad pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

 

Aktywne uczestnictwo naszej uczelni w działaniach IATI z pewnością pozwoli nawiązywać bezpośrednie kontakty i zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami oraz przedsiębiorstwami zrzeszonymi w tej instytucji.

 

Adam Mroziński

 

Film podsumowujący Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI na Politechnice Wrocławskiej

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image