• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Image W dniu 5 grudnia 2015 roku odbyło się Święto Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP połączone z uroczystością wręczenia dyplomów ukończenia studiów.
„...Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w auli Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego. Na sali widzę wiele znajomych twarzy. Cieszę się bardzo, że możemy się jeszcze raz spotkać. …” na wstępie powitał przybyłych prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej dr hab. inż. Stanisław Mroziński.
Obchody święta uświetnili swoją obecnością prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński oraz prorektor ds. współpracy z gospodarką prof. dr hab. inż. Marek Bieliński. Przybył także rektor poprzednich kadencji  prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch.

Słowo wstępne do zebranych wygłosił gospodarz spotkania Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski. Dokonał podsumowania obecności na Wydziale studentów odbierających dyplomy a dla gości w skrócie przedstawił sylwetki pracowników oraz tematykę naukowo-badawczą poruszaną na Wydziale.

Galerie ze zdjęciami na końcu artykułu.

Czytaj więcej...

W dniu 1 grudnia na WIM UTP w Bydgoszczy w sali C8 RCI UTP odbyło się Międzynarodowe Seminarium Upowszechniające Projekt nr FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”.

Podstawowym założeniem przyjętym przez organizatorów Seminarium jest prezentacja celów projektu, jego rezultatów oraz przykładów dobrych praktyk wdrażania instalacji OZE w Polsce i w Norwegii. Wśród prelegentów były przede wszystkim osoby zaangażowane w projekt ze strony polskiej i norweskiej oraz specjaliści z zakresu wybranych instalacji OZE. Celem nadrzędnym Seminarium była kontynuacja dotychczasowych działań z zakresu OZE, wymiana doświadczeń, a także dalsza integracja środowiska specjalistów świata nauki i przemysłu, związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

 

Czytaj więcej...

W dniu 27.11.2015 roku w Sali Koncertowej budynku Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się Seminarium „Twórczość Inżynierska dla Współczesnej Europy”. Wygłoszonych zostało 5 referatów. Udział brało 40 osób ( w tym również studenci). Materiały seminarium liczą 87 stron. Program seminarium uświetnił występ artystyczny oraz zwiedzanie laboratorium badań ultradźwiękowych w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW.

Czytaj więcej...

W dniach od 23.11 do 27.11.2015 w Zakładzie Sterowania WIM przebywał profesor Václav Tesař. Celem wizyty było zapoznanie doktorantów WIM Emila Smyka, Tomasza Kasprowicza i Łukasza Olszewskiego z tajnikami nowego oprogramowania, które pojawiło się w Zakładzie. Mowa tu o ANSYS Fluent, oprogramowaniu, które zapewnia szybkie, dokładne i niezawodne rozwiązania CFD (ang. Computational Fluid Mechanics). Mimo, że profesor Tesař, współpracuje z pracownikami Wydziału Inżynierii Mechanicznej od ponad 40 lat, warto przypomnieć jego sylwetkę. W latach 1963 do 1999 był pracownikiem Politechniki w Pradze (ČVUT) a od roku 2006 do chwili obecnej jest zatrudniony w Czeskiej Akademii Nauk, Instytut Termomechaniki w Pradze. Jest autorem ponad 350 prac naukowych i 190 patentów w zakresie techniki strumieniowej. W roku 1985 był profesorem wizytującym w Keio University, Yokohama, Japonia. W roku 1992 był profesorem wizytującym w Northern Illinois University, in DeKalb, USA. Od roku 1999 do 2006 był zatrudniony jako profesor w Katedrze Procesów Chemicznych na Uniwersytecie Sheffield, Wielka Brytania. Podczas rozmowy z dziekanem WIM, prof. dr hab. inż. Bogdanem Żółtowskim, panowie uzgodnili, że podjęte zostaną próby zatrudnienia prof. Tesařa na naszym Wydziale. Sztandarowym dziełem pana Profesora jest wydana książka Pressure-Driven Microfluidic, nakładem wydawnictwa Artech House w roku 2007.

Dziękujemy Zakładowi Pojazdów i Diagnostyki za udostępnienie laboratorium i komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie Ansys FLUENT.

Daniel Preczyński

Czytaj więcej...

Pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy dr hab. inż. Andrzej Tomporowski oraz dr inż. Adam Mroziński uczestniczyli w w 64-tych Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” 2015, które jak co roku odbyły się na terenach wystawienniczych Brussels Expo w Brukseli. Targi „BRUSSELS INNOVA”, które odbyły się w dniach 19-21 listopada 2015 roku stanowią czołową międzynarodową imprezę wystawienniczą w dziedzinie wynalazczości, poświęconą transferowi technologii wdrażania postępu technicznego. W tegorocznej edycji Targi zgromadziły rozwiązania z 15 krajów świata: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Malezji, Malty, Maroka, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Tajlandii, Tajwanu i Włoch. Polscy wystawcy zaprezentowali 71 wynalazków.

 

Czytaj więcej...

Wynalazek Orteza dynamiczno - pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno - pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego" (P.404352) został nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem na 9. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków - IWIS 2015 (12-14.10.2015) .

Ważną rolę w życiu naukowym Wydziału Inżynierii Mechanicznej odgrywają otwarte zebrania naukowe. Są one miejscem spotkań i naukowych dyskusji sympatyków i specjalistów z zakresu inżynierii mechanicznej. 3 listopada 2015 na zaproszenie przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego PTMTS dr hab. inż. Jerzego Sawickiego, prof. nadzw. UTP odbyło się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej zebranie naukowe Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, na którym referat pt. Symulacje i badania eksperymentalne ludzkiej tkanki miękkiej z obrzękiem wygłosił Pan prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dyr. Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej, kier. Zakładu Biomechaniki i Mechaniki Eksperymentalnej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

W dniu 3 listopada 2015 roku w obiektach Wydziału Inżynierii Mechanicznej odbyła się prezentacja nowoczesnych obrabiarek firmy DMG. W ramach imprezy firma DMG zainstalowała obrabiarkę - automat tokarski. Zainteresowani studenci mieli możliwość zapoznania się z jej budową ale także co jest cenniejsze z możliwościami w trakcie pracy.

 

 

Czytaj więcej...

Jest tylko jeden taki dzień w roku

 

gdzie przy mogiłach stoimy do zmroku....

GC

 

Przez ostatni rok z grona pracowników, studentów, przyjaciół Wydziału odeszli od Nas

w marcu Dr Jerzy Cabański,

w październiku Prof. Jurii Shalapko

w listopadzie Natalia Górniak

 

 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

W dniach 22-23.10.2015r na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego miało miejsce posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Członkowie Komitetu stanowią wybieralną raz na cztery lata, w wyborach bezpośrednich, reprezentację samodzielnych pracowników naukowych zajmujących się w Polsce szeroko pojmowaną budową maszyn. Głównym gospodarzem spotkania był Dziekan WIM, prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski. Stronę organizacyjną spotkania powierzono reprezentantom naszego środowiska w KBM PAN, prof. dr. hab. inż. Januszowi Sempruchowi i wspierającemu go w kwestiach merytorycznych prof. dr. hab. inż. Józefowi Szali. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Rektor UTP dr hab. inż. Antoni Bukaluk, prof. nadzw. UTP. W trakcie spotkania miała miejsce prezentacja WIM przygotowana przez Dziekana, jak i wręczenie medali 65-lecia WIM członkom Komitetu. Jedną z istotnych dla środowiska Wydziału kwestii, omawianych w trakcie spotkania, była informacja dotycząca bieżących prac Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, informacje te wraz z referatem wprowadzającym przygotowali członkowie CK, prof. dr hab. inż. Józef Gawlik oraz prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak. Ważnym był także blok poświęcony bieżącym sprawom KBM, w tym omówienie spraw dotyczących wyborów w Polskiej Akademii Nauk. W trakcie spotkania, jego uczestnicy mieli okazję do wizyty w firmie „PESA Bydgoszcz SA”, gdzie dzięki zaangażowaniu prodziekana ds. nauki dr. hab. inż. Stanisława Mrozińskiego, prof. nadzw. UTP, mogło mieć miejsce spotkanie z prezesem Zarządu tej firmy, Panem Tomaszem Zaboklickim, DHC naszej Uczelni. W programie spotkania zmieściła się także sesja gospodarzy pomyślana jako prezentacja wybranych osiągnięć Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP, przygotowana w sensie merytorycznym przez pracowników wydziału a zaprezentowana przez Dyrektorów Instytutów działających na naszym Wydziale, prof. Andrzeja Bochata, prof. Józefa Flizikowskiego i prof. Janusza Semprucha.

Galeria

Dnia 20 października 2015r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Wojciecha Poćwiardowskiego pt.: „Badania kinematyczne i procesowe przesiewacza zataczającego-śrubowego”.

Promotorem rozprawy był  prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński z Politechniki Łódzkiej

Na recenzentów rozprawy zostali powołani:

  • dr hab. inż. Tomasz Niedoba - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. nadzw. UTP  - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 20 października 2015r. podjęła uchwałę o nadaniu Mgr inż. Wojciechowi Poćwiardowskiegmu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Dnia 3 listopada 2015 r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Tomasza Tomaszewskiego pt.: „Wykorzystanie minipróbek do wyznaczania trwałości i wytrzymałości zmęczeniowej ”.

Promotorem rozprawy był  prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Na recenzentów rozprawy zostali powołani:

  • dr hab. inż. Tomasz Machniewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. nadzw. UTP  - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 3 listopada 2015 r. podjęła uchwałę o nadaniu Mgr. inż. Tomaszowi Tomaszewskiemu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Galeria

Przedstawiciele WIM UTP: dr inż. Adam Mroziński, dr inż. Izabela Piasecka, mgr inż Tomasz Mania oraz Studentka koła IOZE Weronika Kruszelnicka uczestniczyli w Konferencji naukowej pn. Czysta energia - Techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania farm fotowoltaicznych, która odbyła się w dniach 13-14.10.2015 roku w Ustroniu Morskim. Pracownicy WIM UTP: Prof. dr hab. Józef Flizikowski, Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski oraz Dr inż. Adam Mroziński włączyli się działania komitetu naukowego i programowego tej konferencji.

 

 

 

Czytaj więcej...

Wśród laureatów IV edycji programu MNiSW „Diamentowy Grant” znalazł się student naszego Wydziału Emil Smyk, który otrzymał 200 tys. zł na realizacje projektu pt. „Sterowanie strumieniem osiowosymetrycznym za pomocą strumieni syntetyzowanych”. Jest to drugie tego typu wyróżnienie dla UTP. Laureatami „Diamentowego Grantu” może zostać, co roku 100 najlepszych studentów z Polski. W tym roku 78 studentów otrzymało ponad 14 mln zł na realizacje badań. Głównym celem projektu jest przyśpieszenie kariery naukowej laureatów, poprzez umożliwienie samodzielnego realizowania własnego projektu, oraz możliwość szybszego rozpoczęcia studiów doktoranckich (bez tytułu magistra). Pełną listę tegorocznych laureatów i ich tematów można znaleźć na stronie: http://www.nauka.gov.pl/

W dniu 6 października 2015 odbyło się seminarium naukowe ORTODROMA W NAUCE. Wykład Transformacja warstwy wierzchniej w kinematycznych parach tocznych wygłosił dr inż. Janusz MUSIAŁ. Było to kolejne z cyklu seminariów poświęcone rozwojowi kadry Wydziału.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 1 października odbyło się uroczyste spotkanie Władz Wydziału Inżynierii Mechanicznej ze studentami pierwszych roczników kierunków realizowanych na Wydziale. Po powitaniu studentów przez Dziekana prof. dr. hab. inż. Bogdana Żółtowskiego odbyło się uroczyste ślubowanie. W dalszej części spotkania prezentacji Wydziału dokonał Dziekan dr inż. Krzysztof Ciechacki. Ponadto studenci zostali zapoznani z regulaminem studiów, planami zajęć, odbyło się szkolenie biblioteczne. Ostatnim punktem było zwiedzanie Wydziału.

Galeria

 

W ramach Konferencji pt. Inteligentne systemy energetyczne i magazynowania energii na przykładzie budynków szpitalnych, która zorganizowana została w Warszawie, pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej: Dr inż. Adam Mroziński oraz Mgr inż. Tomasz Mania, uczestniczący w tej konferencji, w dniu 23 września 2015 roku brali udział w wycieczce do Centrum Badawczego „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO) w Jabłonnem. Centrum zostało uroczyście otwarte 17 września 2015 roku.

Infrastruktura naukowo-badawcza Centrum składa się z pięciu laboratoriów, wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą. Wśród nich znajdzie się laboratorium technik słonecznych, mikrosiłowni kogeneracyjnej i kotłów ekologicznych, laboratorium energetyki wiatrowej oraz inżynierii bezpieczeństwa dla energetyki. Największy budynek w centrum jest przeznaczony na zintegrowane laboratorium plus-energetyczne.

Czytaj więcej...

W dniach od 22 do 24 września 2015 roku odbyły się 5-te Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland.

Od początku istnienia RENEXPO® jest uznaną platformą wymiany idei i doświadczeń w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wydarzenia towarzyszące targom dedykowane są specjalistom branży.

Targi te przeszły od 2011 roku czyli, roku kiedy odbyła sie pierwsza edycja targów ogromną ewolucję i w ciągu ostatnich lat stały się jednym z najważniejszych wydarzeń w branży OZE w Polsce.

 

Czytaj więcej...

Z wizytą na Narodowym Uniwersytecie Chmielnicki na Ukrainie przebywa delegacja z Zakładu Wzornictwa pop przewodnictwem doc. Franciszka Bromberka. Więcej informacji w podanych linkach:

http://khm.depo.ua/

http://www.khmelnytsky.com

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com

http://khmelnytsky.com

 http://khmelnytsky.com

 http://km.vkadri.com

 http://km.strichka.com

 http://www.0382.ua

Nakładem Wydawnictw Uczelnianych UTP ukazał się podręcznik pod redakcją prof. dr hab. inż. Edmunda Dulceta pt.: "Trawniki · Projektowanie · Technika w zakładaniu i pielęgnacji. Autorami podręcznika są pracownicy Zakładu maszyn Roboczych, Katedry Maszyn Rolniczych Politechniki Koszalińskiej oraz polskiej filii Husqvarny.  Jest to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów ale także zawierający ciekawe informacje dla posiadaczy terenów zieleni.

Zapraszamy na darmową KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ - Dyskusja Problemowa - Wykorzystanie instalacji OŹE w kujawsko-pomorskim -  podsumowanie działań, która odbędzie się w TORUNIU, 15 WRZEŚNIA 2015r.  Trzecia z cyklu Konferencja jest zorganizowana w ramach Projektu pn.: Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim

Tematem konferencji będą analizy wykorzystywania w naszym województwie energetyki opartej o odnawialne źródła oraz technologii umożliwiających oszczędności energetyczne. Konferencja odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Honorowy patronat na Konferencją objął Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

Warto podkreślić, że wśród prelegentów Konferencji znaleźli się przede wszystkim zajmujący się tą tematyką naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, związani z Interdyscyplinarnym Centrum Odnawialnych Źródeł Energii - www.icoze.utp.edu.pl.

 

Rejestracja uczestnictwa na stronie www.Naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl

 

Program

Tehofest2015, czyli Święto Szlaku TeH2O w Bydgoszczy kierowane jest do bydgoszczan szczególnie zainteresowanych przemysłową historią miasta oraz miłośników industrialu z innych części kraju. W sobotę, 12 września, będzie szczególna okazja by zwiedzić obiekty na co dzień niedostępne, lub o ograniczonej dostępności. Wśród licznych atrakcji przygotowanych przez zarządców obiektów szlakowych nie zabraknie również propozycji dla dzieci.

 

Tehofest2015

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image