• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

W czasopiśmie uczelnianym Format UTP ukazał się artykuł autorstwa Pani Natalii Kozłowskiej Referaty na fali poświęcony konferencji naukowej w której brali udział studenci z Koła Naukowego Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii. Zachęcamy do lektury.

 

W dniach 25-26 czerwca 2015 roku w Centrum Kongresowym ICE (International Conferences and Entertainment) w Krakowie odbyły się Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015. Misją targów było pobudzenie procesu modernizacji gospodarki poprzez promocję wynalazków i firm tworzących i stosujących wynalazki i innowacje oraz stworzenie platformy bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, przemysłu i otoczeniem biznesu oraz instytucjami wspomagającymi i finansującymi badania i rozwój.

Prezentowane wynalazki zostały poddane ocenie jury. Jury przyznało następujące nagrody: Grand Prix, platynową nagrodę za najlepszy wynalazek w branży oraz medale (złote, srebrne, brązowe) dla pozostałych wynalazków. Patent UP RP P.397229 pt. "Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca" został wyróżniony złotym medalem. Autorami patentu są; Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski (30%), Dr inż. Adam Mroziński (25%), dr hab. inż. Andrzej Tomporowski (25%) oraz Robert Niemczewski (Firma Airon Investment SA). Prezentacja Patentu: https://www.youtube.com/watch?v=pvZWq-r22AA.

Adam Mroziński

Czytaj więcej...

26 lipca to termin czwartej Explo Niedzieli tym razem poświęconej energii odnawialnej. Lipcowa Explo Niedziela pod nazwą „Naturalna Explo energia” przybliżyła zastosowanie wiatru, wody, promieniowania słonecznego itp. w pozyskiwaniu odnawialnej energii w przemyśle i w życiu codziennym. W godzinach od 12.00 do 15.00 odbyły się:
- wykład dra. inż. Adama Mrozińskiego z Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pt: ”Wykorzystanie wybranych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii”,
- pokaz urządzeń i maszyn wykorzystywanych przy wytwarzaniu energii odnawialnej
- gry i zabawy w Ekobusie Generacji Czystej Energii z fundacji dalekowzroczni
- możliwość przejażdżki Segway’ami
- samodzielne zwiedzanie budynku 1133.

Explo Niedziele to spotkania edukacyjne dla wszystkich, których fascynuje nauka i historia połączona z przygodą i świetną rozrywką. Do tej pory odbyły się 2 edycje (w latach 2013 i 2014) podczas, których łącznie wzięło w nich udział ponad 5 tysięcy osób. Explo Niedziela jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń o charakterze popularno-naukowym w Bydgoszczy. Wstęp jest zawsze darmowy, bez zapisów. Szczegóły Explo Niedziel można znaleźć na stronie www.exploseum.pl oraz www.muzeum.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej...

W dniach od 2 do 4 lipca 2015 roku w Bordowie koło Środy Wielkopolskiej odbyły się XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe „PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH”. Zorganizowane w tym roku przez Politechnikę Poznańską spotkanie zgromadziło ponad 60 naukowców z niemal wszystkich liczących się w Polsce ośrodków naukowych (Instytut Chemii Przemysłowej, Politechnika Częstochowska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Lubelska Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Warto nadmienić, że podczas sesji związanej z aktualnymi kierunkami badań trzech pracowników Instytutu Technik Wytwarzania: dr inż. Piotr Szewczykowski (Zakład Inżynierii Materiałowej), mgr inż. Artur Kościuszko i mgr inż. Piotr Czyżewski z Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw zostało wyróżnionych w konkursie na najlepszy poster. Uzyskane liczne nagrody świadczą o innowacyjnej tematyce badań realizowanych przez młodych pracowników naukowo-dydaktycznych i właściwym rozwoju ich kariery naukowej w Instytucie Technik Wytwarzania.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 30 sierpnia 2015 roku odbyło się szkolenie organizowane przez Koło Naukowe BioMed którego opiekunem naukowym jest dr inż. Adam Mazurkiewicz. W trakcie szkolenia zaprezentowano najważniejsze sytuacje mogące doprowadzić do śmierci człowieka. W celu łatwej identyfikacji charakteru schorzenia prowadzący przedstawili symptomy oraz udzielali rad odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie zakończył pokaz automatycznego defibrylatora.

Czytaj więcej...

Perspektywy wykorzystywania w naszym województwie energetyki opartej o odnawialne źródła oraz technologii umożliwiających oszczędności energetyczne w budownictwie jednorodzinnym były głównymi tematami czwartkowej (25 czerwca), otwartej konferencji z udziałem specjalistów z zakresu OZE i zaproszonych gości. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w Regionalnym Centrum Innowacyjności. Organizatorem Konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Stowarzyszenie "Tilia" z Torunia. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pn.: Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim (www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl). Konferencja była drugą z kolei konferencją organizowana w ramach tego projektu. Warto podkreślić, że na projekt ten składają się jeszcze między innymi zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wystawy, konkursy i festyny promujące oszczędność energii i odnawialne źródła energii. Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy.

Pełne sprawozdanie

W firmie Pesa 25.06.2015 roku została podpisana umowę o współpracy z bydgoskim Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym. W imieniu UTP dokument podpisał prof. dr inż. Dariusz Boroński, prorektor ds. nauki, a ze strony Pesy, Tomasz Zaboklicki, prezes zarządu. Umowa, którą w poszczególnych obszarach doprecyzowuje pięć załączników, obejmuje wspólne przedsięwzięcia od lat podejmowane przez największego polskiego producenta taboru i największą uczelnię techniczną w Kujawsko-Pomorskiem, ale określa też nowe kierunki i formy współpracy; zarówno dydaktyczne, jak i badawcze. Pesa będzie kontynuować i rozwijać współpracę w zakresie realizacji staży dla studentów i absolwentów UTP, obejmie też patronat nad działalnością „Koła Naukowego Pojazdów Szynowych”. Władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zapowiedziały stworzenie już od nowego roku akademickiego specjalności „Pojazdy szynowe” na Wydziale Mechaniki i Budowy Maszyn oraz wspólnej promocji i pomocy w organizacji zajęć tej specjalności.

Pełen artykuł - KurierKolejowy.eu

Artykuł - Gazeta.pl

Artykuł - InfoBus.pl

Video- tvp.pl

Dnia 23 czerwca 2015 roku miało miejsce posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej. W pierwszej otwartej części Dziekan prof. Bogdan Żółtowski przedstawił sprawozdanie z działalności Wydziału w ubiegłym roku akademickim. W sprawozdaniu poruszono wszystkie kwestie związane z osiągnięciami pracowników i studentów. Dziekan wskazał także na możliwe drogi rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do poprawy oceny Wydziału Inżynierii Mechanicznej w trakcie zbliżającej się ewaluacji.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

W dniach 19-20 czerwca 2015 roku w Regionalnych Centrum Innowacyjności w sali C8 odbyła się ósma już Konferencja ECO-€URO-ENERGIA 2015. Spotkania naukowe w ramach konferencji naukowo-technicznej pn. ECO-€URO-ENERGIA są organizowane Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy od 2004 roku. Poszczególne edycje odbyły się w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2013 i 2014.

Podstawowym założeniem przyjętym przez organizatorów Konferencji EEE jest corocznie kontynuacja dotychczasowych działań w ramach konferencji i seminariów z cyklu Eko-€uro-Energia, wymiana doświadczeń, a także dalsza integracja środowiska specjalistów świata nauki i przemysłu, związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Ważnym momentem dla funkcjonowania Konferencji było powstanie w 2013 roku na UTP w Bydgoszczy Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii (www.ICOZE.utp.edu.pl), którego zadaniem jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnorakich form aktywności naukowo-badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej, dydaktycznej i usługowej w zakresie odnawialnych źródeł energii. W ostatnich latach ważnym impulsem do zorganizowania Konferencji była również realizacja nowego kierunku studiów inżynierskich, utworzonego w 2012 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy pn.: „Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii” oraz cyklu studiów podyplomowych od roku 2009 pn. Budowa i Eksploatacja Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, Budowa i Eksploatacja Siłowni Turbowiatrowych oraz Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie. Poza aspektami naukowo-technicznymi, podczas Konferencji omawiane są również problemy dotyczące wiedzy, umiejętności i postawy (kompetencji społecznych) absolwentów nowego kierunku studiów. Szczególnie ważne jest tutaj stanowisko firm branżowych. VIII Konferencja EEE 2015 była szczególnie poświęcona projektowi pt.: „Zintegrowanie kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”. W ramach tego projektu uruchomiono na WIM UTP w Bydgoszczy nowe studia podyplomowe pn. Pompy Ciepła i Magazynowanie Energii Ciepła.

Adam Mroziński

Galeria

Pełne sprawozdanie

W dniu 16 czerwca 2015 odbyło się seminarium naukowe ORTODROMA W NAUCE. Wykład pt. "Analiza właściwości wytrzymałościowych obiektów z nieciągłościami geometrycznymi z użyciem metody elementów skończonych" wygłosił dr inż. Artur CICHAŃSKI. Było to kolejne z cyklu seminariów poświęcone rozwojowi kadry Wydziału.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 10 czerwca 2015 odbyło się uroczyste posiedzenia Senatu UTP. Impreza była częścią obchodzonego jak co roku Święta Uniwersytetu. W ramach posiedzenia senatu wręczono dyplomy i listy gratulacyjne nowo promowanym doktorom i doktorom habilitowanym. Ważnym akcentem było wręczenie panu Tomaszowi Zaboklickiemu tytułu doktora honoris causa UTP w Bydgoszczy. Laudację wygłosił prof. Bogdan Żółtowski promotor postępowania. Na zakończenie nowo promowany doktor wygłosił okolicznościowy wykład.

 

Galeria

    We wtorek (9 czerwca), podczas uroczystej jubileuszowej gali w toruńskim Dworze Artusa ogłoszono laureatów piętnastej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej, naukowej i biznesowej.

    Uroczysta Gala Nagród Marszałka zwieńczyła oficjalne uroczystości w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagrody oraz wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Dodatkowo przyznano również nagrody za całokształt działalności.

    Wśród wyróżnionych decyzją Kapituły Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za swoje osiągnięcia w roku 2014 znaleźli się pracownicy wydziału Inżynierii Mechanicznej. W kategorii NAUKA, BADANIA NAUKOWE I POSTĘP TECHNICZNY wyróżniony został Dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. UTP wspólnie z inż. Jackiem Konopem (były pracownik Pojazdów Szynowych PESA SA HOLDING) - za opracowanie metodyki badań oraz uruchomienie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy innowacyjnego laboratorium badań struktur pojazdów szynowych. W kategorii OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO wyróżniony został dr inż. Adam Mroziński za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz rozwoju branży odnawialnych źródeł energii i promocji ochrony środowiska naturalnego.

Więcej informacji 

Adam Mroziński

Czytaj więcej...

Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy przy współpracy z Kołem Naukowym studentów Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii brało udział w dniu 16 maja 2015r. w Festiwalu Odnawialnych Źródeł Energii. Festiwal ten zorganizowany w Osadzie Leśnej Barbarka przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu przez Stowarzyszenie „TILIA” miał formę pikniku. Dedykowano go dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Festiwalu Odnawialnych Źródeł Energii został zorganizowany w ramach projektu „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujacych źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”. W programie Festiwalu znalazły się m.in. prezentacje stanowisk edukacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, prezentacje stanowisk wystawowych przedsiębiorstw oferujących zastosowanie w praktyce proekologicznych instalacji i urządzeń oraz prezentacje stanowisk eksperckich w których doradztwo realizowali pracownicy UTP w Bydgoszczy związani z branżą OZE: dr hab. inż. Sławomir Cieślik, dr inż. Izabela Piasecka, dr inż. Adam Mroziński oraz mgr inż. Tomasz Mania. Uczestnicy Festiwalu mogli zwiedzać wystawy i stoiska informacyjne producentów związanych z OZE tj: Ekoinstal – OZE Sp. z o. o. Lubicz, RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. Toruń, Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii - Włocławek oraz Limakpianka Lubicz Górny.

 Adam Mroziński

Galeria

Podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki w dniu 22 maja w godzinach 12:00 - 14:00 Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska przedstawił dla zainteresowanych problematyką instalacji OZE wykład z pokazem pt.: Co pompa ciepła pompuje? Podczas wykładu zostały scharakteryzowane pod względem budowy i zasady działania instalacje pomp ciepła różnych typów. Podczas prezentacji w laboratorium zostały zaprezentowane stanowiska dydaktyczno-pokazowe Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska z zakresu instalacji OŹE, które funkcjonują w Laboratorium Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - bud. 3.2 - 101A. Uczestnikami prezentacji byli uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 ze specjalności technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (około 15 uczniów + 2 opiekunów) oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego z Tucholi (około 15 uczniów + 1 opiekun) Warto podkreślić zaangażowanie Koła Naukowego Studentów Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - www.ioze.utp.edu.pl podczas przygotowań i realizacji samej prezentacji.

Adam Mroziński

Czytaj więcej...

W dniach 20 – 23 maja odbyła się kolejna edycja realizowanego od 2010 roku Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Jego organizatorami byli: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Collegium Medicum UMK, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wyższa Szkoła Gospodarki. W ramach Festiwalu środowiska akademickie i pozauczelniane popularyzowały naukę, kulturę i sztukę poprzez liczne wykłady, pokazy, eksperymenty itp. W realizację BFN w 2015 roku czynnie zaangażowali się pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej, którzy zorganizowali łącznie 23 imprezy o następujących tematach:
- I Ty możesz być konstruktorem (Bogdan Ligaj + zespół),
- Czy chcesz się zmierzyć z maszyną, kto dalej rzuci piłką? (Bogdan Ligaj + zespół),
- Bugdy – ty też możesz go zbudować (Tomasz Kasprowicz + zespół),
- Krzykiem nic nie zdziałasz ale możesz być najgłośniejszy (Tomasz Kałaczyński + zespół),
- Wytnijmy numer? (Tomasz Jarzyna + zespół),
- Roboty do roboty! (Sylwester Wawrzyniak),
- Innowacyjne metody produkcji wyrobów z plastiku (Dariusz Sykutera + zespół),
- Co i w jaki sposób pompuje pompa ciepła? (Adam Mroziński + zespół),
- Kształtowanie przestrzeni i rzeźba, (Kamil Kusy).

Dodatkowo Zakład Maszyn Roboczych wystawił uniwersalną ładowarkę przegubową oraz ciągnik sadowniczy.

Ponadto dnia 23 maja 2015 r. odbył się na Starym Rynku w Bydgoszczy Piknik rodzinny będący finałem VI Bydgoskiego Festiwalu Nauki, w którym Wydział Inżynierii Mechanicznej rezpezentowały następujące osoby: Bogdan Ligaj, Łukasz Pejkowski, Paweł Maćkowiak, Daria Czulik, Patryk Brodziński, Patryk Klein i Mateusz Dubiel. Za pomoc w realizacji imprezy wszystkim zaangażowanym pracownikom dziękują koordynatorzy WIM: Bogdan Ligaj i Tomasz Jarzyna.

Dziekan WIM - gratuluję dobrze zorganizowanego przedsięwzięcia, a wszystkim realizatorom serdecznie dziękuję.
Bogdan ŻÓŁTOWSKI

Fotogalerie:

21.05.2015

22.05.2015

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów odbyła się pod honorowym patronatem prof. Ing. Zdenka Tkáča dr. Dziekana Wydziału Inżynierii Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego. Celem konferencji była prezentacja wyników działalności naukowej i zawodowej studentów pierwszego i drugiego stopnia na TF SPU Nitra oraz zaproszonych gości z innych uniwersytetów i organizacji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru maszyn i produkcji urządzeń w rolnictwie, inżynierii i gospodarki odpadami. Pierwszego dnia, 21 kwietnia 2015, odbyło się uroczyste spotkanie powitalno-integracyjne z kierownictwem Wydziału. W środę, 22 kwietnia 2015 w siedzibie Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa studentów pod tytułem " Najnowsze trendy w rolnictwie, inżynierii i gospodarki odpadami". Oprócz uczestników ze Słowacji udział wzięły delegacje z takich krajów jak: z Kazachstanu, Federacji Rosyjskiej, z Polski, z Węgier, z Czech, Serbii, Chorwacja. Studenci biorący udział w Konferencji prezentowali referaty ze swoich prac naukowo-badawczych realizowanych pod opieką pracowników.

Czytaj więcej...

W dniach 24.04 – 6.05.2015 r. studentki Koła Naukowego Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii uczestniczyły w I Konferencji pn. Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’15 we Włoszech organizowanej przez Politechnikę Gdańską. Uczestnikami konferencji byli studenci, doktoranci a także opiekunowie Kół Naukowych z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Oprócz polskich w konferencji uczestniczyła czwórka włoskich studentów z włoskich uczelni. Podczas konferencji wygłoszono 22 referaty w 4 sesjach, prezentacje odbywały się podczas rejsu żaglowcem STS „Pogoria” po Morzu Śródziemnym.

Pełna relacja

 

Natalia Kozłowska

Weronika Kruszelnicka

W dniu 13.05.2015 roku odbył się już po raz czwarty Rajd o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Imprezie towarzyszył nie tylko duch rywalizacji, ale przede wszystkim wspaniała zabawa. W rajdzie uczestniczyli przede wszystkim studenci kierunku Transport, jak również pracownicy WIM. Pierwsze miejsce zajął Pan Dawid Haiza. Drugim miejscem może się poszczycić Pan Tomasz Kasprowicz. Trzecie miejsce przypadło Panu Mariuszowi Stanisławskiemu. W imieniu Dziekana WIM dyplomy oraz nagrody wręczył dr inż. Tomasz Kałaczyński. Zapraszamy do wspólnej zabawy już za rok.

Joanna Wilczarska

Galeria zdjęć 1

Galeria zdjęć 2

Z inicjatywy Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Bogdana ŻÓŁTOWSKIEGO, dr h.c. prowadzone są na Wydziale cykliczne seminaria naukowe ORTODROMA W NAUCE.

W dniu 12 maja 2015 odbyło się pierwsze z cyklu seminariów. Wykład pt." Ocena właściwości wytrzymałościowych metali przy zastosowaniu biernej termografii podczerwieni" wygłosił dr inż. Adam LIPSKI.

Kolejne seminarium zostało zaplanowane na 16 czerwca 2015.

Wykład wygłosi dr inż. Artur CICHAŃSKI.

Czytaj więcej...

W dniach 18-19 kwietnia 2015 roku słuchacze studiów podyplomowych o specjalności Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie wraz z wykładowcami uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych w Gdańsku.

Pierwszego dnia zajęcia realizowano w Instytucie Maszyn Przepływowych w Gdańsku. Instytut powołano w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych. Wykłady tematyczne przeprowadził z-ca dyrektora ds. naukowych prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer.

Drugiego dnia zajęć wyjazdowych poza zajęciami tematycznymi (Dr inż. Adam Mroziński) wspólnie z przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Pomp (Mgr inż. Tomasz Mania) zwiedzane były obiekty w których zastosowano do ogrzewania wody oraz pomieszczeń pompy ciepła.

Pełny tekst

Adam Mroziński

Wynalazek prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego i Angeli Andrzejewskiej "Orteza dynamiczno - pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno - pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego" (P.404352) został nagrodzony srebrnym medalem 43. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie (14-19.04.2015).

Angela Andrzejewska

 

Ulotka

Studenci Kierunku studiów inżynierskich Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii w dniu 13.03.2015r. brali udział w wyjeździe studyjnym do biogazowni położonej w miejscowości Buczek, gmina Jeżewo. W wyjeździe uczestniczyło 46 studentów I i II roku w tym członków koła naukowego Inżynierii OŹE.

Biogazownia w Buczku to instalacja Odnawialnych Źródeł Energii, która wykorzystuje wsad z różnych gałęzi rolnictwa, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do produkcji biogazu. W kontrolowanych warunkach prowadzony jest proces rozkładu materiału wsadowego i wytwarzanie biogazu zawierającego w 60 % metan i 40% dwutlenek węgla. Gaz zużywany jest w generatorach do produkcji prądu elektrycznego i ciepła. Podczas wyjazdu studenci przekonali się jak wygląda specyfika funkcjonowania biogazowni. Zapoznali się z infrastrukturą zakładu, parametrami procesowymi, parkiem maszynowym. Przekonali się czy biogazownia emituje uciążliwe zapachy. Mieli możliwość uczestniczenia w dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa, jakości i eksploatacji małej infrastruktury energetycznej.

Wyjazd zorganizowany został ze wsparciem finansowym Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Adam Mroziński

Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image