Inżynieria biomedyczna jest dyscypliną naukową łączącą nauki inżynieryjno-techniczne, medyczne i biologiczne.  Dzięki osiągnięciom inżynierii biomedycznej możliwe jest opisywanie procesów zachodzących w organizmach żywych za pomocą metod matematycznych, a także konstruowanie i projektowanie urządzeń służących diagnostyce i terapii medycznej.

Inżynieria biomedyczna realizowana jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na kierunku studiów Inżynieria biomedyczna, studia I stopnia – inżynierskie, realizowane są dwie specjalności: Techniczny doradca medyczny i Teleinformatyka medyczna, których celem jest przygotowanie absolwenta do współpracy z personelem medycznym w zakresie budowy i eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz przygotowanie absolwenta do udziału w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, opartych również o techniki i technologie  informatyczne, w tym z transmisją i archiwizacją danych medycznych  oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

W programie studiów znajduje się szereg przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych, wśród tych ostatnich można wymienić: diagnostykę maszyn medycznych, mikroskopową i cyfrową analizę obrazu, roboty medyczne, metody informatyki medycznej, zastosowanie sieci komputerowych w medycynie, metody obrazowania w diagnostyce medycznej  i przetwarzanie danych obrazowych, transmisja i archiwizacja danych medycznych w systemach telemedycyny, zastosowanie inżynierii biomedycznej w biologicznych układach wymiany, chorobach sercowo-naczyniowych,  w układzie ruchowym oraz podstawy prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Studiowanie Inżynierii biomedycznej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej daje możliwość aktywnego działania w studenckich Kołach Naukowych „BioMed” oraz „Tech-Med Team”. Praca w kołach naukowych wiąże się z możliwościami przygotowywania zgłoszeń patentowych na nowe rozwiązania medyczne, prowadzenia badań biomechanicznych oraz badań materiałów inżynierskich stosowanych w inżynierii biomedycznej. Osiągnięcia studentów pracujących w kołach naukowych prezentowane są na wystawach wynalazków oraz konferencjach naukowych.

Uzyskanie dyplomu inżyniera biomedycznego pozwala na podjęcia pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz w innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a także w jednostkach projektowych i produkcyjnych, związanych z procesem eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych, w tym szczególnie opartych o techniki i technologie  informatyczne oraz transmisję i archiwizację danych medycznych, z ich akredytacją i atestacyjnością oraz dystrybucją.  Inżynier biomedyczny może znaleźć pracę w wielu firmach w kraju i za granicą.

Oferujemy również możliwość dalszego kształcenia na II stopniu Inżynierii biomedycznej na specjalnościach: Inżynieria telemedyczna i Biomechanika.

Więcej informacji znajdziesz na stronie kierunku: Link

Wymagania rekrutacyjne : Link