INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA WIM – KIERUNEK REALIZOWANY WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM LEKARSKIM COLLEGIUM MEDICUM UMK W BYDGOSZCZY

  Inżynieria biomedyczna – to interdyscyplinarna nauka stanowiąca połączenie wiedzy z pogranicza nauk technicznych, medycznych i biologicznych, wykorzystująca metody  nauk matematyczno-fizycznych oraz nauk technicznych do opisania procesów zachodzących w organizmach żywych oraz do opracowania metod i urządzeń służących diagnostyce i terapii medycznej.

     Na kierunku studiów Inżynieria biomedyczna, studia I stopnia – inżynierskie, wspólnie z Wydziałem Lekarskim CM UMK, w Bydgoszczy, realizowane są dwie specjalności:  Techniczny doradca medyczny i Teleinformatyka medyczna, których celem jest przygotowanie absolwenta do współpracy z personelem medycznym w zakresie budowy i eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz przygotowanie absolwenta do udziału w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, opartych również o techniki i technologie  informatyczne, w tym z transmisją i archiwizacją danych medycznych  oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

    Program studiów I stopnia obejmuje szereg przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych, wśród tych ostatnich można wymienić: diagnostykę maszyn medycznych, mikroskopową i cyfrową analizę obrazu, roboty medyczne, metody informatyki medycznej, zastosowanie sieci komputerowych w medycynie, metody obrazowania w diagnostyce medycznej  i przetwarzanie danych obrazowych, transmisja i archiwizacja danych medycznych w systemach telemedycyny, zastosowanie inżynierii biomedycznej w biologicznych układach wymiany, chorobach sercowo-naczyniowych,  w układzie ruchowym oraz  podstawy prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

   Podstawowe możliwości pracy/rozwój zawodowy – absolwent przygotowany będzie do podjęcia pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz w innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a także w jednostkach projektowych i produkcyjnych, związanych z procesem eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych, w tym szczególnie opartych o techniki i technologie  informatyczne oraz transmisję i archiwizację danych medycznych, z ich akredytacją i atestacyjnością oraz dystrybucją.  Inżynier biomedyczny może znaleźć pracę w wielu firmach w kraju i za granicą.

Perspektywy dalszego kształcenia: absolwenci  I stopnia kształcenia mają możliwość studiowania na II stopniu Inżynierii biomedycznej na specjalnościach: Inżynieria telemedyczna i Biomechanika.