Inżynieria odnawialnych źródeł energii jest jednym z kierunków które wpisują się w trend zmian zachodzących w gospodarce polskiej i światowej dotyczący odejścia od paliw kopalnych. Zagadnienia poruszane w trakcie studiów są bezpośrednim odwzorowaniem zapotrzebowania rynku na specjalistów z branży. Obecnie w Polsce istnieje silna potrzeba zmian źródeł energii dla gospodarki i społeczeństwa. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na pierwszym (3,5 letnim – inżynierskim) poziomie studiów w formie stacjonarnej .

W pierwszym etapie kształcenia rozpoczniesz przedmiotami humanistycznymi, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii instalacji odnawialnych źródeł energii. Czekają Cię 4 semestry nauki języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii, a więc matematyka, fizyka, mechanika techniczna i mechanika płynów. Przedmioty związane ściśle z branżą OZE dotyczyć będą opracowywania audytów energetycznych wybranych obiektów. Poznasz również, już w zakresie wybranych instalacji, technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy, w tym biogazownie rolnicze, przemysłowe i wysypiskowe. Poznasz problematykę geotermii, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji energetycznych. Podczas zajęć zapoznasz się również z metodami wspomagania komputerowego projektowania wybranych instalacji OZE. W dalszym etapie studiów, studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności realizowanych na kierunku. Są nimi:

Monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii – umożliwia uzyskanie umiejętności pozwalających na sprawne zarządzanie systemami odnawialnych źródeł energii w przemyśle oraz wspomaganie ich eksploatacji zarówno w przemyśle jak i użytkowników indywidualnych.

Projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii – swoim zakresem obejmuje wiedzę dotyczącą projektowania systemów odnawialnych źródeł energii oraz doborem poszczególnych ich składników dla odbiorcy końcowego.

W ramach studiów realizowane są przedmioty takie jak:

SYSTEMY POMIAROWE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – obejmuje zagadnienia dotyczące technik pomiarowych wykorzystywanych do oceny wybranych parametrów procesów związanych z odnawialnymi źródłami energii: pomiar energii elektrycznej, cieplnej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii, pomiar prędkości wiatru, temperatury, irradiacji itp. Sposoby dokonywania pomiarów oraz zasady interpretacji uzyskanych wyników.

BIOGAZOWNIE ROLNICZE, PRZEMYSŁOWE I WYSYPISKOWE – dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją biogazowni oraz infrastruktury towarzyszącej, a także zagadnień formalno-prawnych z zakresu.

POMPY CIEPŁA I SYSTEMY GEOTERMALNE – omawia teoretyczne podstawy działania pomp ciepła, rodzaje dolnych źródeł ciepła, elementy konstrukcyjne sprężarkowych pomp ciepła, rozwiązania konstrukcyjne pomp ciepła.

Po ukończonych studiach na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii, absolwent ma możliwość podjęcia pracy w sektorze gospodarki zajmującej się pozyskiwaniem energii z zasobów odnawialnych. Liczba osób zatrudnionych w firmach związanych z energią odnawialną na terenie Unii Europejskiej corocznie się zwiększa i wynosi obecnie blisko 1,2 mln etatów. Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wciąż wzrasta.

Uzyskane kompetencje i kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej firmy w sektorze odnawialnych źródeł energii, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pracę na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mają możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji na innych kierunkach studiów realizowanych na wydziale oraz kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

 

Wymagania rekrutacyjne : Link