Mechanika i budowa maszyn

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn pozwalają na uzyskanie tytułu zawodowego inżynier mechanik. Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych i twórczych zawodów w technice, który zapewnia możliwość pracy i rozwoju w bardzo różnorodnych obszarach, począwszy od konstrukcji maszyn i  urządzeń, poprzez ich wytwarzanie, kończąc na ich eksploatacji.

Inżynier mechanik jest jednym z najbardziej poszukiwanych pracowników na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Badania rynku pracy niezmiennie pokazują że w naszym kraju brakuje kilkadziesiąt tysięcy inżynierów, w tym głównie specjalistów inżynierii mechanicznej. Nasze doświadczenia również pokazują, że absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej z powodzeniem znajdują możliwość kreatywnego działania w wielu sektorach gospodarki. Już w trakcie studiów większość studentów bez trudu znajduje zatrudnienie zgodne ze zdobywanym wykształceniem w krajowych i zagranicznych firmach. Również uczelnia i wydział oferują studentom zatrudnienie, np. w formie płatnych staży lub pracy w spółkach typu spin-off lub spin-out.

Program studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn ukierunkowany jest głównie na uzyskiwanie przez studenta teoretycznych i praktycznych umiejętności i kompetencji pozwalających na szybkie dostosowanie się do specyficznych wymagań konkretnych pracodawców, przy czym pozwala także na samodzielne podejmowanie działalności gospodarczej, w tym np. w formie startupów.

W trakcie studiów przekazywana jest podstawowa i kierunkowa wiedza dotycząca wszystkich faz cyklu życia maszyn i urządzeń. Obejmuje ona teoretyczne opisy zjawisk i procesów związanych z pracą maszyn, ich elementów i złożonych systemów obejmujących wiele maszyn, a także metody ich analitycznego i numerycznego modelowania, metody projektowania i konstruowania, techniki ich wytwarzania oraz metody diagnozowania i eksploatacji. W większości z nich stosowane są technologie i narzędzia komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAE. Nie zapomina się również o wiedzy ogólnej, m.in. z zakresu filozofii, kompetencji językowych, podstaw przedsiębiorczości, czy też prawnych aspektów pracy w zawodzie inżyniera mechanika.

W zależności od predyspozycji i zainteresowań, po pierwszych czterech semestrach, studenci mają możliwość specjalizowania się w jednej z sześciu specjalności: technologia maszyn, konstrukcja maszyn i urządzeń, samochody i ciągniki, technika tworzyw polimerowych, maszyny robocze i pojazdy szynowe.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego inżynier, dyplomant ma możliwość pogłębiania swojej wiedzy kontynuując naukę na drugim stopniu, ubiegając się o stopień naukowy magistra w ramach tego samego lub pokrewnego kierunku.

Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn włączani są w działalność naukową realizowaną na wydziale, a także w prace badawcze i rozwojowe realizowane we współpracy z przemysłem. Aktywność w kołach naukowych jest dodatkową formą praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy oraz naukowego rozwoju poprzez realizację własnych badań naukowych, publikacje ich wyników oraz prezentowanie na konferencjach naukowych. Koła naukowe bardzo aktywnie współpracują z zakładami przemysłowymi dzięki czemu można w nich zdobyć również konkretne doświadczenia zawodowe.

Uczelnia zapewnia studentom możliwość bezpłatnego patentowania ich innowacyjnych pomysłów oraz prezentowania ich na krajowych i międzynarodowych konkursach i wystawach innowacyjności.

W ramach programu ERASMUS+, studenci mają możliwość studiowania na wielu uczelniach zagranicznych, a także realizacji staży zagranicznych w dowolnych firmach na terenie Europy i nie tylko.

 

Wymagania rekrutacyjne : Link