Piątego lutego odbyło się międzynarodowe seminarium on-line w ramach projektu EUREKA TIREC: „Development of a technology for new polymeric compositions with recycled tires rubber and new products designing”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UTP (m.in. prof. Dariusz Sykutera – kierownik naukowy projektu EUREKA, prof. Marek Bieliński, dr inż. Piotr Szewczykowski – prowadzący), TU Chemnitz (m. in. prof. Lothar Kroll – Head of Department of Lightweight Structures and Polymer Technology, dr inż. Stefan Hoyer), Bydgoskiego Klastra Przemysłowego (m. in. Katarzyna Meger – prezes BKP), firmy ML Polyolefins (m.in. Tomasz Mikulski – prezes firmy) oraz Fraunhofer Project Center for Advanced Lightweight Technologies/Politechnika Opolska (prof. Anna Król – dyrektor Centrum Frauenhofer’a w Opolu).

Tematyka seminarium dotyczyła szeregu  zagadnień naukowych związanych m. in. z wydajnością energetyczną procesu rozdrabniania, oceną zawartości wielopierścieniowych związków aromatycznych (WWA) w opracowanym materiale, tworzeniem kompozytów na bazie tworzyw termoplastycznych, poliuretanów i elastomerów termoplastycznych oraz symulacją procesu wtryskiwania opracowywanego produktu.