Nagroda dla pracownika naukowego Katedry Maszyn i Systemów Technicznych WIM UTP w Bydgoszczy!

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych, przyznał Nagrody i Stypendia Naukowe. Laureatami są naukowcy, młodzi badacze i wyróżniający się studenci.

Wśród nich Pani dr inż. Weronika Kruszelnicka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy!

Nagroda została przyznana za wyróżniającą się działalność naukową, organizacyjną, i publikacyjną oraz wyróżniające się osiągnięcia w zakresie badań i modelowania efektywności energetyczno-środowiskowej maszyn, urządzeń i procesów przetwórczych, w tym instalacji odnawialnych źródeł. Młody pracownik naukowy – 27 lat, adiunkt w Katedrze Maszyn i Systemów Technicznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu. W efekcie swoich badań opracowała oryginalną metodykę badań i oceny energetyczno-środowiskowej. Opublikowała ponad 90 publikacji, z czego 25 w periodykach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej Uczestniczyła jako wykonawca w 10 projektach badawczych i 5 badaniach zleconych. Wartymi podkreślenia są działania i aktywność kandydatki w pracach licznych komitetów organizacyjnych konferencji naukowo-technicznych. Mimo młodego wieku odbyła 3 staże badawczo-rozwojowe w ośrodkach naukowych i przemysłowych. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m. in. medali za wynalazki na targach wynalazczości w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Rumunii. Jest stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla młodych naukowców. Dr. inż. Weronika Kruszelnicka jest współautorką 4 patentów na wynalazki oraz 6 wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP.

Serdecznie Gratulujemy!