Main Menu Top Menu

Oferowane kierunki studiów

 

Inżynieria biomedyczna jest dyscypliną naukową łączącą nauki inżynieryjno-techniczne, medyczne i biologiczne.  Dzięki osiągnięciom inżynierii biomedycznej możliwe jest opisywanie procesów zachodzących w organizmach żywych za pomocą metod matematycznych, a także konstruowanie i projektowanie urządzeń służących diagnostyce i terapii medycznej.

 

Inżynieria biomedyczna realizowana jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Na kierunku studiów Inżynieria biomedyczna, studia I stopnia – inżynierskie, realizowane są dwie specjalności: Techniczny doradca medyczny i Teleinformatyka medyczna, których celem jest przygotowanie absolwenta do współpracy z personelem medycznym w zakresie budowy i eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz przygotowanie absolwenta do udziału w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, opartych również o techniki i technologie  informatyczne, w tym z transmisją i archiwizacją danych medycznych  oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

W programie studiów znajduje się szereg przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych, wśród tych ostatnich można wymienić: diagnostykę maszyn medycznych, mikroskopową i cyfrową analizę obrazu, roboty medyczne, metody informatyki medycznej, zastosowanie sieci komputerowych w medycynie, metody obrazowania w diagnostyce medycznej  i przetwarzanie danych obrazowych, transmisja i archiwizacja danych medycznych w systemach telemedycyny, zastosowanie inżynierii biomedycznej w biologicznych układach wymiany, chorobach sercowo-naczyniowych,  w układzie ruchowym oraz podstawy prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

 

Studiowanie Inżynierii biomedycznej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej daje możliwość aktywnego działania w studenckich Kołach Naukowych „BioMed” oraz „Tech-Med Team”. Praca w kołach naukowych wiąże się z możliwościami przygotowywania zgłoszeń patentowych na nowe rozwiązania medyczne, prowadzenia badań biomechanicznych oraz badań materiałów inżynierskich stosowanych w inżynierii biomedycznej. Osiągnięcia studentów pracujących w kołach naukowych prezentowane są na wystawach wynalazków oraz konferencjach naukowych.

 

Uzyskanie dyplomu inżyniera biomedycznego pozwala na podjęcia pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz w innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a także w jednostkach projektowych i produkcyjnych, związanych z procesem eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych, w tym szczególnie opartych o techniki i technologie  informatyczne oraz transmisję i archiwizację danych medycznych, z ich akredytacją i atestacyjnością oraz dystrybucją.  Inżynier biomedyczny może znaleźć pracę w wielu firmach w kraju i za granicą.

 

Oferujemy również możliwość dalszego kształcenia na II stopniu Inżynierii biomedycznej na specjalnościach: Inżynieria telemedyczna i Biomechanika.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie kierunku: Link

 

Wymagania rekrutacyjne : Link
 

Inżynieria odnawialnych źródeł energii jest jednym z kierunków które wpisują się w trend zmian zachodzących w gospodarce polskiej i światowej dotyczący odejścia od paliw kopalnych. Zagadnienia poruszane w trakcie studiów są bezpośrednim odwzorowaniem zapotrzebowania rynku na specjalistów z branży. Obecnie w Polsce istnieje silna potrzeba zmian źródeł energii dla gospodarki i społeczeństwa. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na pierwszym (3,5 letnim – inżynierskim) poziomie studiów w formie stacjonarnej .

W pierwszym etapie kształcenia rozpoczniesz przedmiotami humanistycznymi, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii instalacji odnawialnych źródeł energii. Czekają Cię 4 semestry nauki języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii, a więc matematyka, fizyka, mechanika techniczna i mechanika płynów. Przedmioty związane ściśle z branżą OZE dotyczyć będą opracowywania audytów energetycznych wybranych obiektów. Poznasz również, już w zakresie wybranych instalacji, technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy, w tym biogazownie rolnicze, przemysłowe i wysypiskowe. Poznasz problematykę geotermii, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji energetycznych. Podczas zajęć zapoznasz się również z metodami wspomagania komputerowego projektowania wybranych instalacji OZE. W dalszym etapie studiów, studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności realizowanych na kierunku. Są nimi:

Monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii – umożliwia uzyskanie umiejętności pozwalających na sprawne zarządzanie systemami odnawialnych źródeł energii w przemyśle oraz wspomaganie ich eksploatacji zarówno w przemyśle jak i użytkowników indywidualnych.

Projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii – swoim zakresem obejmuje wiedzę dotyczącą projektowania systemów odnawialnych źródeł energii oraz doborem poszczególnych ich składników dla odbiorcy końcowego.

W ramach studiów realizowane są przedmioty takie jak:

SYSTEMY POMIAROWE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – obejmuje zagadnienia dotyczące technik pomiarowych wykorzystywanych do oceny wybranych parametrów procesów związanych z odnawialnymi źródłami energii: pomiar energii elektrycznej, cieplnej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii, pomiar prędkości wiatru, temperatury, irradiacji itp. Sposoby dokonywania pomiarów oraz zasady interpretacji uzyskanych wyników.

BIOGAZOWNIE ROLNICZE, PRZEMYSŁOWE I WYSYPISKOWE – dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją biogazowni oraz infrastruktury towarzyszącej, a także zagadnień formalno-prawnych z zakresu.

POMPY CIEPŁA I SYSTEMY GEOTERMALNE – omawia teoretyczne podstawy działania pomp ciepła, rodzaje dolnych źródeł ciepła, elementy konstrukcyjne sprężarkowych pomp ciepła, rozwiązania konstrukcyjne pomp ciepła.

Po ukończonych studiach na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii, absolwent ma możliwość podjęcia pracy w sektorze gospodarki zajmującej się pozyskiwaniem energii z zasobów odnawialnych. Liczba osób zatrudnionych w firmach związanych z energią odnawialną na terenie Unii Europejskiej corocznie się zwiększa i wynosi obecnie blisko 1,2 mln etatów. Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wciąż wzrasta.

Uzyskane kompetencje i kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej firmy w sektorze odnawialnych źródeł energii, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pracę na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mają możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji na innych kierunkach studiów realizowanych na wydziale oraz kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

 

Wymagania rekrutacyjne : Link

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn pozwalają na uzyskanie tytułu zawodowego inżynier mechanik. Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych i twórczych zawodów w technice, który zapewnia możliwość pracy i rozwoju w bardzo różnorodnych obszarach, począwszy od konstrukcji maszyn i  urządzeń, poprzez ich wytwarzanie, kończąc na ich eksploatacji.

Mechatronika to połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, informatycznej oraz automatyki i robotyki. Ukierunkowana jest na projektowanie, czy też eksploatację złożonych urządzeń technicznych, tj. urządzenia zautomatyzowanych linii produkcyjnych, roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, aparaturę medyczną,
a nawet sprzęt gospodarstwa domowego.

 

Co będziesz studiował –  na kierunku realizowane będą przedmioty ogólne, m.in.: ochrona własności intelektualnej, podstawy przedsiębiorczości, technologie informacyjne; przedmioty podstawowe, m.in.: podstawy konstrukcji urządzeń specjalnych, teoria mechanizmów i maszyn, materiały inżynierskie; przedmioty kierunkowe, m.in.: napędy maszyn i urządzeń, podstawy robotyki, mechatronika w systemach technicznych, technika mikroprocesorowa układy i zespoły elektroniczne w mechatronice i języki programowania oraz przedmioty specjalnościowe, m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, automatyzacja procesów przemysłowych, panele i interfejsy komunikacyjne i mechatroniczne układy sterowania napędem.

 

Gdzie i jaka czeka Cię praca – absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt medyczny, czyli w branżach związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych maszyn, których działanie oparte jest na zastosowaniu elektronicznych układów sterujących.

 

Przedmioty

„Projektowanie i programowanie układów sterowania”

Przedmiot związany jest z budową układów sterowania napędami (głównie silnikami krokowymi, prądu stałego oraz serwomechanizmami) urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem popularnych mikrokontrolerów. Urządzenia te mogą pracować autonomicznie bez udziału człowieka lub z wykorzystaniem sterowania zdalnego  (wi-fi, bluetooth)  poprzez aplikacje mobilne.

„Programowanie robotów”

Przedmiot ukierunkowany jest na zapoznanie studentów z budową i zastosowaniem sterowników PLC w procesach przemysłowych do sterowania pracą maszyn i robotów na liniach produkcyjnych. Zajęcia prowadzone są między innymi w oparciu o sterowniki LOGO! firmy Siemens rozbudowane o moduły dodatkowych wejść/wyjść dyskretnych i analogowych, moduły pomiaru temperatury, moduł GSM/GPS do komunikacji użytkownika z układem za pomocą SMS-ów. Układy sterownia wyposażone są w Panele Operatorskie do wizualizacji procesu i zarządzania jego przebiegiem poprzez zmianę wybranych parametrów pracy danego urządzenia.

 

Wymagania rekrutacyjne : Link

 

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to interdyscyplinarny kierunek studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) o profilu praktycznym. Studia realizowane są na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy we współpracy z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym oraz zrzeszonymi w nim firmami z branży narzędziowo-przetwórczej. Kierunek dedykowany jest dla absolwentów zarówno techników, jak również liceów ogólnokształcących pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu materiałoznawstwa, projektowania i konstrukcji, technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych  i obróbki metali. Praktyczny profil studiów wiąże się między innymi z realizacją wybranych przedmiotów zarówno w murach uczelni jak również w przedsiębiorstwach będących członkami Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, które mają siedziby w Bydgoszczy i okolicach.

Transport jest jednym z wiodących i najchętniej wybieranych kierunków studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UT-P w Bydgoszczy. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na pierwszym (3,5 letnim – inżynierskim) i drugim (1,5 rocznym – magisterskim) poziomie studiów w formie stacjonarnej oraz 4 letnich (inżynierskich) i 2 letnich (magisterskich) studiach niestacjonarnych.

Treści kształcenia oraz uzyskiwane w trakcie studiów kompetencje obejmują szeroko rozumiane obszary transportu, logistyki i komunikacji.

W pierwszym etapie kształcenia studenci uczęszczają na zajęcia z przedmiotów ogólnych, humanistycznych i podstawowych dla kierunku. Poznają i poszerzają wiedzę z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji środków transportu oraz infrastruktury transportowej charakterystycznej dla poszczególnych gałęzi transportu. Treści kształcenia obejmują także problematykę zarządzania i ochrony środowiska w transporcie. W dalszym etapie studiów, studenci mają możliwość wyboru jednej z pięciu specjalności realizowanych na kierunku. Są nimi:

Organizacja transportu – umożliwia uzyskanie umiejętności kierowniczych i dyspozytorskich w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych zagadnień dotyczących organizacji procesów transportowych, a w tym prognozowania, planowania oraz zapotrzebowania na usługi transportowe z uwzględnieniem prawa cywilnego i handlowego stosowanego w transporcie;

Inżynieria powypadkowa w transporcie – swoim zakresem obejmuje ocenę i analizę wypadków i kolizji drogowych z zastosowaniem narzędzi informatycznych w aspekcie rzeczywistych przebiegów tych zdarzeń, metod oceny stanu technicznego pojazdów oraz ustalenia kosztów napraw powypadkowych;

Logistyka – to specjalność obejmująca zagadnienia zarządzania procesami magazynowania, zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji dóbr i usług, umożliwiając uzyskanie wiedzy z zakresu towaroznawstwa, projektowania procesów logistycznych, łańcuchów dostaw oraz technik i technologii logistycznych z uwzględnieniem zasad ekologistyki;

Transport drogowy – w szczególności dotyczy projektowania i organizacji systemów i procesów w transporcie samochodowym, obejmuje budowę i diagnozowanie pojazdów, metody modelowania oraz informatyzację procesu transportowego, a także zasady projektowania funkcjonalnego i technologicznego obiektów zaplecza technicznego transportu;

Inżynieria ruchu drogowego – to specjalność obejmująca analizę zjawisk zachodzących w ruchu drogowym, badanie, planowanie, organizację i sterowaniem ruchem drogowym oraz potoków ruchu a także projektowanie, budowę i organizację systemów transportowych z zastosowaniem narzędzi i systemów telekomunikacyjnych i telematycznych w transporcie.

Po ukończonych studiach na kierunku Transport, absolwent ma możliwość podjęcia pracy w systemach eksploatacji środków transportu, zakładach obsługowo-naprawczych, w jednostkach organizacyjnych i zarządczych ruchu drogowego oraz firmach logistycznych i centrach magazynowo – dystrybucyjnych.

Uzyskane kompetencje i kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej firmy transportowo-spedycyjnej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pracę na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w tych działach gospodarki, które dotyczą ogółu zagadnień z zakresu transportu i logistyki. Absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz dalszy rozwój zawodowy adekwatny do przyjętej ścieżki kariery zawodowej.

 

Wymagania rekrutacyjne : Link

 

Wzornictwo to działalność twórcza, mająca na celu określenie różnorodnych cech przedmiotów oraz kreowanie całego procesu ich powstawania. Zadaniem projektanta wzornictwa jest nie tylko zadbanie o stronę estetyczną przedmiotu, ale przede wszystkim poszukiwanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych, dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorcy. Wzornictwo jest stałym elementem procesu tworzenia nowego produktu i uznawane jest za bardzo istotny element innowacyjności. Studia przygotowują do zawodu projektanta w zakresie projektowania szeroko rozumianego produktu i komunikacji wizualnej. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną niezbędną do zrealizowania projektu oraz technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów są zajęcia ze sztuk pięknych jak rysunek, malarstwo i rzeźba oraz praktyki zawodowe.

0
Liczba kierunków
0
Działających kół naukowych
0
Samodzielnych pracowników nauki
0
Lat istnienia Wydziału

O wydziale

Historia Wydziału Inżynierii Mechanicznej sięga początków lat 50. ubiegłego stulecia. Ówczesny Wydział Mechaniczny, powołany do istnienia na mocy uchwały Prezydium Rządu  był jednym z dwóch wydziałów, obok Wydziału Chemicznego, od których zaczęła się w 1951 r. historia uczelni; Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Powstała ona dzięki staraniom Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich skupionych przy oddziale SIMP w Bydgoszczy oraz Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej. Pierwsi inżynierowie – absolwenci Wydziału otrzymali dyplomy w roku 1955, obecnie liczba osób, które ukończyły studia na Wydziale przekracza 10 tysięcy.

            Początkowo zajęcia na Wydziale odbywały się w budynku, zlokalizowanym przy ulicy o. Augustyna Kordeckiego (wtedy Jana Olszewskiego) 20. Czynione starania oraz powiększona baza lokalowa i laboratoryjna zaowocowały przekształceniem, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.09.1964 w Wyższą Szkołę Inżynierską, prowadzącą nauczanie w trybie studiów dziennych i studiów dla pracujących. W sierpniu 1974 r. połączono Wyższą Szkołę Inżynierską z bydgoską filią  Akademii Rolniczej w Poznaniu i utworzono Akademię Techniczno-Rolniczą.

            Intensywny rozwój Uczelni, powstanie nowych wydziałów i rosnąca liczba studentów skutkowały koniecznością rozszerzenia bazy lokalowej Uczelni. Prowadzone w latach 1993-1998 inwestycje umożliwiły przeniesienie większości jednostek Wydziału do kampusu, zlokalizowanego przy ulicy Profesora Sylwestra Kaliskiego 7. W tym samym czasie – 24.04.1993 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn. Późniejsze starania zaowocowały osiągnięciem przez Wydział w dniu 30.09.2002 r. pełnych praw akademickich – uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn. W 2003 r. uruchomiono na Wydziale dzienne studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych.

            Podstawowym zadaniem Wydziału Inżynierii Mechanicznej (zmiana nazwy nastąpiła w 2009 r.) jest kształcenie studentów. Głównym kierunkiem studiów jest mechanika i budowa maszyn, który to prowadzony jest nieprzerwanie od początku istnienia Wydziału. Kolejnym kierunkiem, którym często wybierają studenci, jest transport.

Wydział otwiera się również na kierunki interdyscyplinarne tj.: wzornictwo, kształcąc studentów łączących cechy nauk inżynierskich i artystycznych. Połączenia tych jakże różnych cech spowodowało, że wiele prac studenckich znalazło zastosowanie w praktyce.

Interdyscyplinarnym kierunkiem z pogranicza mechaniki, informatyki i elektroniki jest mechatronika.

Wydział wspólnie z Collegium Medicum UMK prowadzi kierunek inżynieria biomedyczna będący połączeniem medycyny i techniki.

Oferta dydaktyczna Wydziału związana jest również z dbałością o środowisko. Prowadzony jest kierunek Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii, po którym nasi studenci znajdują zatrudnienie w firmach z branży OŹE.

Bardzo duży wpływ na prowadzoną działalność dydaktyczną na Wydziale ma ogólnie pojęty przemysł. Na podstawie wspólnie wypracowanych potrzeb powstały studia dualne  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych. Wydział wspólnie z firmami zrzeszonymi w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym prowadzi te studia, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Proces kształcenia prowadzony jest w języku polskim oraz angielskim. Prowadzone są również zajęcia dla studentów korzystających z programu Erasmus plus.

            Badania realizowane na Wydziale to najczęściej badania obiektu, które kończą proces projektowo-konstrukcyjny. W procesie tym wyróżnić można trzy charakterystyczne etapy życia każdego wytworu tj.: konstruowania, wytwarzania oraz eksploatacji. Biorąc pod uwagę problematykę badań naukowych realizowanych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej to są one związane z wymienionymi etapami „życia”. Dla każdego z wymienionych etapów charakterystyczne są odpowiednie badania teoretyczne i eksperymentalne. Obejmują one zagadnienia z obszaru inżynierii materiałowej, komputerowego wspomagania projektowania, technologii wytwarzania oraz eksploatacji. Niektóre z tych badań znalazły się w ofercie usług badawczych Wydziału dla przedsiębiorstw regionu.

Wydział Inżynierii Mechanicznej, ze względu na swoją specyfikę, bardzo dobrze współpracuje z przemysłem. Posiadamy kilkadziesiąt umów dotyczących współpracy z przedsiębiorstwami. Rocznie na Wydziale prowadzonych jest ponad 200 badań zleconych z przemysłu, na łączną kwotę ponad 5 mln złotych.

Współpraca z sektorem przemysłowym to nie tylko wspólne badania i prace wdrożeniowe – na Wydziale prowadzony jest również projekt „Okno dla przemysłu”, którego ideą są spotkania przedstawicieli firm ze studentami w celu zainteresowania studentów pracą w danym przedsiębiorstwie.

Wydział Inżynierii Mechanicznej tworzy: 7 profesorów, 24 samodzielnych pracowników nauki (profesorów Uczelni – dr hab.), 46 adiunktów (dr ), 15 asystentów (mgr), 21 pracowników administracji i 17 pracowników technicznych.

Wraz z początkiem 2020 r. Wydział zmienił dotychczasową strukturę organizacyjną i obecnie kształtuje się ona następująco: Wydziałem zarządza Dziekan, wspierany przez Kolegium Wydziału. Sprawy naukowe rozpatruje Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna. Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich wraz z Radami Programowymi, przypisanymi do poszczególnych kierunków studiów, są odpowiedzialni za właściwą realizację dydaktyki.

Na Wydziale funkcjonuje 6 Katedr:

– Katedra Eksploatacji Maszyn i Transportu,

– Katedra Mechaniki i Metod Komputerowych,

– Katedra Mechatroniki,

– Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej,

– Katedra Technik Wytwarzania,

– Katedra Wzornictwa.

Wydzielono ponadto Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji.

Działalność Wydziału i obsługę studentów wspomagają Dziekanat, Dział Administracyjno-Ekonomiczny i Dział Techniczny.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej

dr hab. inż. Janusz Musiał prof. Uczelni