Main Menu Top Menu

Oferowane kierunki studiów

Inżynieria biomedyczna jest dyscypliną naukową łączącą nauki inżynieryjno-techniczne, medyczne i biologiczne.  Dzięki osiągnięciom inżynierii biomedycznej możliwe jest opisywanie procesów zachodzących w organizmach żywych za pomocą metod matematycznych, a także konstruowanie i projektowanie urządzeń służących diagnostyce i terapii medycznej.

Inżynieria biomedyczna realizowana jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na kierunku studiów Inżynieria biomedyczna, studia I stopnia – inżynierskie, realizowane są dwie specjalności: Techniczny doradca medyczny i Teleinformatyka medyczna, których celem jest przygotowanie absolwenta do współpracy z personelem medycznym w zakresie budowy i eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz przygotowanie absolwenta do udziału w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, opartych również o techniki i technologie  informatyczne, w tym z transmisją i archiwizacją danych medycznych  oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

W programie studiów znajduje się szereg przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych, wśród tych ostatnich można wymienić: diagnostykę maszyn medycznych, mikroskopową i cyfrową analizę obrazu, roboty medyczne, metody informatyki medycznej, zastosowanie sieci komputerowych w medycynie, metody obrazowania w diagnostyce medycznej  i przetwarzanie danych obrazowych, transmisja i archiwizacja danych medycznych w systemach telemedycyny, zastosowanie inżynierii biomedycznej w biologicznych układach wymiany, chorobach sercowo-naczyniowych,  w układzie ruchowym oraz podstawy prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Studiowanie Inżynierii biomedycznej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej daje możliwość aktywnego działania w studenckich Kołach Naukowych „BioMed” oraz „Tech-Med Team”. Praca w kołach naukowych wiąże się z możliwościami przygotowywania zgłoszeń patentowych na nowe rozwiązania medyczne, prowadzenia badań biomechanicznych oraz badań materiałów inżynierskich stosowanych w inżynierii biomedycznej. Osiągnięcia studentów pracujących w kołach naukowych prezentowane są na wystawach wynalazków oraz konferencjach naukowych.

Uzyskanie dyplomu inżyniera biomedycznego pozwala na podjęcia pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz w innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a także w jednostkach projektowych i produkcyjnych, związanych z procesem eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych, w tym szczególnie opartych o techniki i technologie  informatyczne oraz transmisję i archiwizację danych medycznych, z ich akredytacją i atestacyjnością oraz dystrybucją.  Inżynier biomedyczny może znaleźć pracę w wielu firmach w kraju i za granicą.

Oferujemy również możliwość dalszego kształcenia na II stopniu Inżynierii biomedycznej na specjalnościach: Inżynieria telemedyczna i Biomechanika.

Więcej informacji znajdziesz na stronie kierunku: Link

Wymagania rekrutacyjne : Link
 

Inżynieria odnawialnych źródeł energii jest jednym z kierunków które wpisują się w trend zmian zachodzących w gospodarce polskiej i światowej dotyczący odejścia od paliw kopalnych. Zagadnienia poruszane w trakcie studiów są bezpośrednim odwzorowaniem zapotrzebowania rynku na specjalistów z branży. Obecnie w Polsce istnieje silna potrzeba zmian źródeł energii dla gospodarki i społeczeństwa. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na pierwszym (3,5 letnim – inżynierskim) poziomie studiów w formie stacjonarnej .

W pierwszym etapie kształcenia rozpoczniesz przedmiotami humanistycznymi, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii instalacji odnawialnych źródeł energii. Czekają Cię 4 semestry nauki języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii, a więc matematyka, fizyka, mechanika techniczna i mechanika płynów. Przedmioty związane ściśle z branżą OZE dotyczyć będą opracowywania audytów energetycznych wybranych obiektów. Poznasz również, już w zakresie wybranych instalacji, technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy, w tym biogazownie rolnicze, przemysłowe i wysypiskowe. Poznasz problematykę geotermii, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji energetycznych. Podczas zajęć zapoznasz się również z metodami wspomagania komputerowego projektowania wybranych instalacji OZE. W dalszym etapie studiów, studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności realizowanych na kierunku. Są nimi:

Monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii – umożliwia uzyskanie umiejętności pozwalających na sprawne zarządzanie systemami odnawialnych źródeł energii w przemyśle oraz wspomaganie ich eksploatacji zarówno w przemyśle jak i użytkowników indywidualnych.

Projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii – swoim zakresem obejmuje wiedzę dotyczącą projektowania systemów odnawialnych źródeł energii oraz doborem poszczególnych ich składników dla odbiorcy końcowego.

W ramach studiów realizowane są przedmioty takie jak:

SYSTEMY POMIAROWE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – obejmuje zagadnienia dotyczące technik pomiarowych wykorzystywanych do oceny wybranych parametrów procesów związanych z odnawialnymi źródłami energii: pomiar energii elektrycznej, cieplnej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii, pomiar prędkości wiatru, temperatury, irradiacji itp. Sposoby dokonywania pomiarów oraz zasady interpretacji uzyskanych wyników.

BIOGAZOWNIE ROLNICZE, PRZEMYSŁOWE I WYSYPISKOWE – dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją biogazowni oraz infrastruktury towarzyszącej, a także zagadnień formalno-prawnych z zakresu.

POMPY CIEPŁA I SYSTEMY GEOTERMALNE – omawia teoretyczne podstawy działania pomp ciepła, rodzaje dolnych źródeł ciepła, elementy konstrukcyjne sprężarkowych pomp ciepła, rozwiązania konstrukcyjne pomp ciepła.

Po ukończonych studiach na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii, absolwent ma możliwość podjęcia pracy w sektorze gospodarki zajmującej się pozyskiwaniem energii z zasobów odnawialnych. Liczba osób zatrudnionych w firmach związanych z energią odnawialną na terenie Unii Europejskiej corocznie się zwiększa i wynosi obecnie blisko 1,2 mln etatów. Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wciąż wzrasta.

Uzyskane kompetencje i kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej firmy w sektorze odnawialnych źródeł energii, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pracę na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mają możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji na innych kierunkach studiów realizowanych na wydziale oraz kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

 

Wymagania rekrutacyjne : Link

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn pozwalają na uzyskanie tytułu zawodowego inżynier mechanik. Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych i twórczych zawodów w technice, który zapewnia możliwość pracy i rozwoju w bardzo różnorodnych obszarach, począwszy od konstrukcji maszyn i  urządzeń, poprzez ich wytwarzanie, kończąc na ich eksploatacji.

Inżynier mechanik jest jednym z najbardziej poszukiwanych pracowników na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Badania rynku pracy niezmiennie pokazują że w naszym kraju brakuje kilkadziesiąt tysięcy inżynierów, w tym głównie specjalistów inżynierii mechanicznej. Nasze doświadczenia również pokazują, że absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej z powodzeniem znajdują możliwość kreatywnego działania w wielu sektorach gospodarki. Już w trakcie studiów większość studentów bez trudu znajduje zatrudnienie zgodne ze zdobywanym wykształceniem w krajowych i zagranicznych firmach. Również uczelnia i wydział oferują studentom zatrudnienie, np. w formie płatnych staży lub pracy w spółkach typu spin-off lub spin-out.

Program studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn ukierunkowany jest głównie na uzyskiwanie przez studenta teoretycznych i praktycznych umiejętności i kompetencji pozwalających na szybkie dostosowanie się do specyficznych wymagań konkretnych pracodawców, przy czym pozwala także na samodzielne podejmowanie działalności gospodarczej, w tym np. w formie startupów.

W trakcie studiów przekazywana jest podstawowa i kierunkowa wiedza dotycząca wszystkich faz cyklu życia maszyn i urządzeń. Obejmuje ona teoretyczne opisy zjawisk i procesów związanych z pracą maszyn, ich elementów i złożonych systemów obejmujących wiele maszyn, a także metody ich analitycznego i numerycznego modelowania, metody projektowania i konstruowania, techniki ich wytwarzania oraz metody diagnozowania i eksploatacji. W większości z nich stosowane są technologie i narzędzia komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAE. Nie zapomina się również o wiedzy ogólnej, m.in. z zakresu filozofii, kompetencji językowych, podstaw przedsiębiorczości, czy też prawnych aspektów pracy w zawodzie inżyniera mechanika.

W zależności od predyspozycji i zainteresowań, po pierwszych czterech semestrach, studenci mają możliwość specjalizowania się w jednej z sześciu specjalności: technologia maszyn, konstrukcja maszyn i urządzeń, samochody i ciągniki, technika tworzyw polimerowych, maszyny robocze i pojazdy szynowe.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego inżynier, dyplomant ma możliwość pogłębiania swojej wiedzy kontynuując naukę na drugim stopniu, ubiegając się o stopień naukowy magistra w ramach tego samego lub pokrewnego kierunku.

Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn włączani są w działalność naukową realizowaną na wydziale, a także w prace badawcze i rozwojowe realizowane we współpracy z przemysłem. Aktywność w kołach naukowych jest dodatkową formą praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy oraz naukowego rozwoju poprzez realizację własnych badań naukowych, publikacje ich wyników oraz prezentowanie na konferencjach naukowych. Koła naukowe bardzo aktywnie współpracują z zakładami przemysłowymi dzięki czemu można w nich zdobyć również konkretne doświadczenia zawodowe.

Uczelnia zapewnia studentom możliwość bezpłatnego patentowania ich innowacyjnych pomysłów oraz prezentowania ich na krajowych i międzynarodowych konkursach i wystawach innowacyjności.

W ramach programu ERASMUS+, studenci mają możliwość studiowania na wielu uczelniach zagranicznych, a także realizacji staży zagranicznych w dowolnych firmach na terenie Europy i nie tylko.

 

Wymagania rekrutacyjne : Link

Mechatronika to połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, informatycznej oraz automatyki i robotyki. Ukierunkowana jest na projektowanie, czy też eksploatację złożonych urządzeń technicznych, tj. urządzenia zautomatyzowanych linii produkcyjnych, roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, aparaturę medyczną,
a nawet sprzęt gospodarstwa domowego.

 

Co będziesz studiował –  na kierunku realizowane będą przedmioty ogólne, m.in.: ochrona własności intelektualnej, podstawy przedsiębiorczości, technologie informacyjne; przedmioty podstawowe, m.in.: podstawy konstrukcji urządzeń specjalnych, teoria mechanizmów i maszyn, materiały inżynierskie; przedmioty kierunkowe, m.in.: napędy maszyn i urządzeń, podstawy robotyki, mechatronika w systemach technicznych, technika mikroprocesorowa układy i zespoły elektroniczne w mechatronice i języki programowania oraz przedmioty specjalnościowe, m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, automatyzacja procesów przemysłowych, panele i interfejsy komunikacyjne i mechatroniczne układy sterowania napędem.

 

Gdzie i jaka czeka Cię praca – absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt medyczny, czyli w branżach związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych maszyn, których działanie oparte jest na zastosowaniu elektronicznych układów sterujących.

 

Przedmioty

„Projektowanie i programowanie układów sterowania”

Przedmiot związany jest z budową układów sterowania napędami (głównie silnikami krokowymi, prądu stałego oraz serwomechanizmami) urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem popularnych mikrokontrolerów. Urządzenia te mogą pracować autonomicznie bez udziału człowieka lub z wykorzystaniem sterowania zdalnego  (wi-fi, bluetooth)  poprzez aplikacje mobilne.

„Programowanie robotów”

Przedmiot ukierunkowany jest na zapoznanie studentów z budową i zastosowaniem sterowników PLC w procesach przemysłowych do sterowania pracą maszyn i robotów na liniach produkcyjnych. Zajęcia prowadzone są między innymi w oparciu o sterowniki LOGO! firmy Siemens rozbudowane o moduły dodatkowych wejść/wyjść dyskretnych i analogowych, moduły pomiaru temperatury, moduł GSM/GPS do komunikacji użytkownika z układem za pomocą SMS-ów. Układy sterownia wyposażone są w Panele Operatorskie do wizualizacji procesu i zarządzania jego przebiegiem poprzez zmianę wybranych parametrów pracy danego urządzenia.

 

Wymagania rekrutacyjne : Link

 

  • CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Przetwórstwo tworzyw sztucznych to interdyscyplinarny kierunek studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) o profilu praktycznym. Studia realizowane są na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy we współpracy z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym oraz zrzeszonymi w nim firmami z branży narzędziowo-przetwórczej. Kierunek dedykowany jest dla absolwentów zarówno techników, jak również liceów ogólnokształcących pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu materiałoznawstwa, projektowania i konstrukcji, technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych  i obróbki metali. Praktyczny profil studiów wiąże się między innymi z realizacją wybranych przedmiotów zarówno w murach uczelni jak również w przedsiębiorstwach będących członkami Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, które mają siedziby w Bydgoszczy i okolicach. Zajęcia praktyczne w firmach rozpoczną się od drugiego roku studiów. Podczas semestru 3 i 4 będą realizowane w ciągu jednego dnia, a w semestrach od 5 do 7 w ciągu dwóch dni w tygodniu.
  • WYBRANE PRZEDMIOTY
Na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: technologiczną oraz konstrukcyjną (semestry od 5 do 7). Przedmioty zaplanowane do realizacji w ramach specjalności technologicznej mają na celu kształtowanie umiejętności przydanych w pracy związanej z produkcją wytworów z tworzyw sztucznych, między innymi przy zastosowaniu technologii wtryskiwania lub wytłaczania z rozdmuchiwaniem. W programie studiów znajdują się na przykład takie przedmioty jak:
  • Technologie przetwórstwa tworzyw,
  • Komputerowe metody wspomagania procesów przetwórstwa tworzyw.
Specjalność konstrukcyjna będzie przygotowywała przede wszystkim kadry dla biur konstrukcyjnych i narzędziowni projektujących i wytwarzających między innymi formy wtryskowe. W tym przypadku do najważniejszych przedmiotów można zaliczyć:
  • Konstrukcja form wtryskowych,
  • Technologie obróbki metali.
  • PRACA PO STUDIACH
Jednym z założeń studiów na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych realizowanych we współpracy z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym jest łączenie studentów z przyszłymi pracodawcami już przed rozpoczęciem trzeciego roku studiów. Ponadto, przedsiębiorstwa, w których studenci będą realizować zajęcia praktyczne oraz wakacyjne praktyki będą finansować studentom stypendia. Należy również podkreślić, że Bydgoszcz i jej okolice jest jednym z największych w Polsce skupisk firm działających w branży narzędziowo-przetwórczej, dlatego też absolwenci tego kierunku nie będą mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia.
  • DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY
Absolwenci kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych będą mogli będą mogli kształcić dalej kształcić realizując studia II stopnia w Uniwersytety Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy między innymi na kierunku mechanika i budowa maszyn.   Wymagania rekrutacyjne : Link  

Transport jest jednym z wiodących i najchętniej wybieranych kierunków studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UT-P w Bydgoszczy. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na pierwszym (3,5 letnim – inżynierskim) i drugim (1,5 rocznym – magisterskim) poziomie studiów w formie stacjonarnej oraz 4 letnich (inżynierskich) i 2 letnich (magisterskich) studiach niestacjonarnych.

Treści kształcenia oraz uzyskiwane w trakcie studiów kompetencje obejmują szeroko rozumiane obszary transportu, logistyki i komunikacji.

W pierwszym etapie kształcenia studenci uczęszczają na zajęcia z przedmiotów ogólnych, humanistycznych i podstawowych dla kierunku. Poznają i poszerzają wiedzę z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji środków transportu oraz infrastruktury transportowej charakterystycznej dla poszczególnych gałęzi transportu. Treści kształcenia obejmują także problematykę zarządzania i ochrony środowiska w transporcie. W dalszym etapie studiów, studenci mają możliwość wyboru jednej z pięciu specjalności realizowanych na kierunku. Są nimi:

Organizacja transportu – umożliwia uzyskanie umiejętności kierowniczych i dyspozytorskich w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych zagadnień dotyczących organizacji procesów transportowych, a w tym prognozowania, planowania oraz zapotrzebowania na usługi transportowe z uwzględnieniem prawa cywilnego i handlowego stosowanego w transporcie;

Inżynieria powypadkowa w transporcie – swoim zakresem obejmuje ocenę i analizę wypadków i kolizji drogowych z zastosowaniem narzędzi informatycznych w aspekcie rzeczywistych przebiegów tych zdarzeń, metod oceny stanu technicznego pojazdów oraz ustalenia kosztów napraw powypadkowych;

Logistyka – to specjalność obejmująca zagadnienia zarządzania procesami magazynowania, zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji dóbr i usług, umożliwiając uzyskanie wiedzy z zakresu towaroznawstwa, projektowania procesów logistycznych, łańcuchów dostaw oraz technik i technologii logistycznych z uwzględnieniem zasad ekologistyki;

Transport drogowy – w szczególności dotyczy projektowania i organizacji systemów i procesów w transporcie samochodowym, obejmuje budowę i diagnozowanie pojazdów, metody modelowania oraz informatyzację procesu transportowego, a także zasady projektowania funkcjonalnego i technologicznego obiektów zaplecza technicznego transportu;

Inżynieria ruchu drogowego – to specjalność obejmująca analizę zjawisk zachodzących w ruchu drogowym, badanie, planowanie, organizację i sterowaniem ruchem drogowym oraz potoków ruchu a także projektowanie, budowę i organizację systemów transportowych z zastosowaniem narzędzi i systemów telekomunikacyjnych i telematycznych w transporcie.

Po ukończonych studiach na kierunku Transport, absolwent ma możliwość podjęcia pracy w systemach eksploatacji środków transportu, zakładach obsługowo-naprawczych, w jednostkach organizacyjnych i zarządczych ruchu drogowego oraz firmach logistycznych i centrach magazynowo – dystrybucyjnych.

Uzyskane kompetencje i kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej firmy transportowo-spedycyjnej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pracę na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w tych działach gospodarki, które dotyczą ogółu zagadnień z zakresu transportu i logistyki. Absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz dalszy rozwój zawodowy adekwatny do przyjętej ścieżki kariery zawodowej.

 

Wymagania rekrutacyjne : Link

 

Wzornictwo to działalność twórcza, mająca na celu określenie różnorodnych cech przedmiotów oraz kreowanie całego procesu ich powstawania. Zadaniem projektanta wzornictwa jest nie tylko zadbanie o stronę estetyczną przedmiotu, ale przede wszystkim poszukiwanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych, dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorcy. Wzornictwo jest stałym elementem procesu tworzenia nowego produktu i uznawane jest za bardzo istotny element innowacyjności. Studia przygotowują do zawodu projektanta w zakresie projektowania szeroko rozumianego produktu i komunikacji wizualnej. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną niezbędną do zrealizowania projektu oraz technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów są zajęcia ze sztuk pięknych jak rysunek, malarstwo i rzeźba oraz praktyki zawodowe.

SZTUKI PIEKNE (rysunek, malarstwo, rzeźba) – Przedmioty niezbędne do wypracowania przez studenta potrzebnych umiejętności manualnych warsztatu projektanta. Podstawą edukacji jest praca studyjna w oparciu o obserwację natury, zarówno w pracowni z wykorzystaniem modela jak i na bazie innych możliwych wariantów rzeczywistości widzialnej.

PROJEKTOWANIE SPECJALISTYCZNE – Celem zajęć jest opanowanie umiejętności samodzielnego wykonywania projektów z różnego rodzaju sfer designu, jak: elementy wyposażenia wnętrz, środki transportu, meble czy opakowania. Zadaniem kursu jest wykształcenie u studentów świadomej, twórczej i zgodnej z wymogami procesu produkcyjnego, metody projektowania różnych grup towarowych.

TECHNICZNE ASPEKTY MODELOWANIA – Przekazanie wiedzy z dziedziny procedur konstruowania i modelowania, jako elementów procesu projektowego w stopniu niezbędnym do biegłego operowania tymi środkami. Przygotowanie studentów do optymalnej realizacji projektowanych układów z wykorzystaniem nowoczesnej technologii niezbędnej do materializacji działań projektowych.

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA – Poznanie podstaw praktycznych komputerowego wspomagania konstruowania produktu. Podstawowym celem nauczania jest osiągnięcie przez słuchacza biegłości w posługiwaniu się narzędziami do komputerowego wspomagania procesu projektowania przemysłowego w zakresie tworzenia geometrii, teksturowania, wizualizacji oraz współpracy z systemami CAD i CAM.

System praktyk i stażów w firmach naszego regionu, jak i ścisła współpraca z lokalnym biznesem, pozwala na przełożenie zdobytej na uczelni wiedzy teoretycznej, na umiejętności praktyczne, niezbędne do wykonywania zawodu projektanta. Pozwala również na dostosowanie naszego kształcenia do potrzeb rynku, oraz jego szybkiej modyfikacji przy zachodzących zmianach ekonomicznych i technologicznych.

Zakres umiejętności, które nabywa absolwent naszego kierunku, obejmują wiedzę z obszaru wielu specjalności jak: wzornictwo, kształtowanie przestrzeni, opakowania i komunikacja wizualna. Absolwent po uzyskaniu dyplomu jest uprawniony i przygotowany do projektowania w różnego rodzaju dziedzinach, zaczynając od designu, po kreowanie najbliższego otoczenia, oraz otaczającej nas infrastrukturze reklamowej. Szerokie spektrum dziedzin składających się na program nauczania w połączeniu z nabytą praktyką, daje studentom możliwość płynnego podjęcia pracy zawodowej w wybranych firmach lub kontynuowania dalszej kariery już samodzielnie, we własnych biurach projektowych.

Wprowadzenie na rynek pracy w pełni ukształtowanych absolwentów wzornictwa, przynosi bezsporne korzyści gospodarcze w naszym regionie, jak i w przedsiębiorstwach działających na tym terenie. Przyczynia się do wzrostu poziomu innowacyjności, daje możliwość wzmocnienia marki lokalnym firmom, a co za tym idzie – podnosi jakość ich produktów, a w rezultacie ogólnie pojętego rozwoju regionu.

 

Wymagania rekrutacyjne : Link

 

0
Liczba kierunków
0
Działających kół naukowych
0
Samodzielnych pracowników nauki
0
Lat istnienia Wydziału

O wydziale

Historia Wydziału Inżynierii Mechanicznej sięga początków lat 50. ubiegłego stulecia. Ówczesny Wydział Mechaniczny, powołany do istnienia na mocy uchwały Prezydium Rządu  był jednym z dwóch wydziałów, obok Wydziału Chemicznego, od których zaczęła się w 1951 r. historia uczelni; Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Powstała ona dzięki staraniom Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich skupionych przy oddziale SIMP w Bydgoszczy oraz Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej. Pierwsi inżynierowie – absolwenci Wydziału otrzymali dyplomy w roku 1955, obecnie liczba osób, które ukończyły studia na Wydziale przekracza 10 tysięcy.

            Początkowo zajęcia na Wydziale odbywały się w budynku, zlokalizowanym przy ulicy o. Augustyna Kordeckiego (wtedy Jana Olszewskiego) 20. Czynione starania oraz powiększona baza lokalowa i laboratoryjna zaowocowały przekształceniem, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.09.1964 w Wyższą Szkołę Inżynierską, prowadzącą nauczanie w trybie studiów dziennych i studiów dla pracujących. W sierpniu 1974 r. połączono Wyższą Szkołę Inżynierską z bydgoską filią  Akademii Rolniczej w Poznaniu i utworzono Akademię Techniczno-Rolniczą.

            Intensywny rozwój Uczelni, powstanie nowych wydziałów i rosnąca liczba studentów skutkowały koniecznością rozszerzenia bazy lokalowej Uczelni. Prowadzone w latach 1993-1998 inwestycje umożliwiły przeniesienie większości jednostek Wydziału do kampusu, zlokalizowanego przy ulicy Profesora Sylwestra Kaliskiego 7. W tym samym czasie – 24.04.1993 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn. Późniejsze starania zaowocowały osiągnięciem przez Wydział w dniu 30.09.2002 r. pełnych praw akademickich – uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn. W 2003 r. uruchomiono na Wydziale dzienne studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych.

            Podstawowym zadaniem Wydziału Inżynierii Mechanicznej (zmiana nazwy nastąpiła w 2009 r.) jest kształcenie studentów. Głównym kierunkiem studiów jest mechanika i budowa maszyn, który to prowadzony jest nieprzerwanie od początku istnienia Wydziału. Kolejnym kierunkiem, którym często wybierają studenci, jest transport.

Wydział otwiera się również na kierunki interdyscyplinarne tj.: wzornictwo, kształcąc studentów łączących cechy nauk inżynierskich i artystycznych. Połączenia tych jakże różnych cech spowodowało, że wiele prac studenckich znalazło zastosowanie w praktyce.

Interdyscyplinarnym kierunkiem z pogranicza mechaniki, informatyki i elektroniki jest mechatronika.

Wydział wspólnie z Collegium Medicum UMK prowadzi kierunek inżynieria biomedyczna będący połączeniem medycyny i techniki.

Oferta dydaktyczna Wydziału związana jest również z dbałością o środowisko. Prowadzony jest kierunek Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii, po którym nasi studenci znajdują zatrudnienie w firmach z branży OŹE.

Bardzo duży wpływ na prowadzoną działalność dydaktyczną na Wydziale ma ogólnie pojęty przemysł. Na podstawie wspólnie wypracowanych potrzeb powstały studia dualne  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych. Wydział wspólnie z firmami zrzeszonymi w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym prowadzi te studia, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Proces kształcenia prowadzony jest w języku polskim oraz angielskim. Prowadzone są również zajęcia dla studentów korzystających z programu Erasmus plus.

            Badania realizowane na Wydziale to najczęściej badania obiektu, które kończą proces projektowo-konstrukcyjny. W procesie tym wyróżnić można trzy charakterystyczne etapy życia każdego wytworu tj.: konstruowania, wytwarzania oraz eksploatacji. Biorąc pod uwagę problematykę badań naukowych realizowanych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej to są one związane z wymienionymi etapami „życia”. Dla każdego z wymienionych etapów charakterystyczne są odpowiednie badania teoretyczne i eksperymentalne. Obejmują one zagadnienia z obszaru inżynierii materiałowej, komputerowego wspomagania projektowania, technologii wytwarzania oraz eksploatacji. Niektóre z tych badań znalazły się w ofercie usług badawczych Wydziału dla przedsiębiorstw regionu.

Wydział Inżynierii Mechanicznej, ze względu na swoją specyfikę, bardzo dobrze współpracuje z przemysłem. Posiadamy kilkadziesiąt umów dotyczących współpracy z przedsiębiorstwami. Rocznie na Wydziale prowadzonych jest ponad 200 badań zleconych z przemysłu, na łączną kwotę ponad 5 mln złotych.

Współpraca z sektorem przemysłowym to nie tylko wspólne badania i prace wdrożeniowe – na Wydziale prowadzony jest również projekt „Okno dla przemysłu”, którego ideą są spotkania przedstawicieli firm ze studentami w celu zainteresowania studentów pracą w danym przedsiębiorstwie.

Wydział Inżynierii Mechanicznej tworzy: 7 profesorów, 24 samodzielnych pracowników nauki (profesorów Uczelni – dr hab.), 46 adiunktów (dr ), 15 asystentów (mgr), 21 pracowników administracji i 17 pracowników technicznych.

Wraz z początkiem 2020 r. Wydział zmienił dotychczasową strukturę organizacyjną i obecnie kształtuje się ona następująco: Wydziałem zarządza Dziekan, wspierany przez Kolegium Wydziału. Sprawy naukowe rozpatruje Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna. Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich wraz z Radami Programowymi, przypisanymi do poszczególnych kierunków studiów, są odpowiedzialni za właściwą realizację dydaktyki.

Na Wydziale funkcjonuje 6 Katedr:

– Katedra Eksploatacji Maszyn i Transportu,

– Katedra Mechaniki i Metod Komputerowych,

– Katedra Mechatroniki,

– Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej,

– Katedra Technik Wytwarzania,

– Katedra Wzornictwa.

Wydzielono ponadto Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji.

Działalność Wydziału i obsługę studentów wspomagają Dziekanat, Dział Administracyjno-Ekonomiczny i Dział Techniczny.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej

dr hab. inż. Janusz Musiał prof. Uczelni