ZASADY POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU ZE SKŁADANEM WNIOSKÓW O STYPENDIA

NA WYDZIALE INŻYNIERII MECHANICZNEJ

UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO im. J.J. ŚNIADECKICH w BYDGOSZCZY

 

STYPENDIA SOCJALNE

Termin składania wniosków od 5.10.2020r. do 19.10.2020r.

Poniedziałek – piątek (Z WYŁĄCZENIEM WTORKU) w godz. od 9.00-12.00 pokój 105

Sobota zjazdowa (dla studentów niestacjonarnych) w godz. od 8.30-11.00 pokój 105

Wnioski będą przyjmowane przez pracownika dziekanatu w bud. D pokój 105 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Student oczekuje na swoją kolej w maseczce na holu przed dziekanatem z zachowaniem dystansu 1,5 metra między innymi osobami. Do pokoju należy wchodzić pojedynczo w maseczce po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.

Studenci stacjonarni

Preferuje się osobiste składanie wniosków o stypendium socjalne ze względu na dużą liczbę wymaganych załączników oraz możliwość ich weryfikacji na miejscu.

Wnioski o stypendium socjalne można przesłać pocztą. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A.

Studenci niestacjonarni
Wnioski o stypendium socjalne proszę przesłać pocztą na adres Dziekanatu w możliwie jak najszybszym terminie, aby możliwa była weryfikacja poprawności i dosłanie brakujących dokumentów. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A.

 

STYPENDIA REKTORA

Termin składania wniosków od 1.10.2020r. do 12.10.2020r.

Poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.00 do skrzynki podawczej

W budynku D pokój 106 została umieszczona skrzynka podawcza, do której należy wrzucać wnioski o stypendium Rektora. Wnioski powinny być prawidłowo wypełnione, podpisane i zawierać udokumentowanie osiągnieć sportowych, naukowych, artystycznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu świadczeń. W przypadku przeniesienia  się studenta z innej uczelni lub wydziału powinny też zawierać wykaz ocen z obliczoną średnią z innej uczelni lub innego wydziału.

Skrzynka podawcza będzie codziennie sprawdzana, a wnioski w niej umieszczone zostaną opatrzone datą wpływu z danego dnia.

Wnioski o stypendium Rektora można przesłać pocztą. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A.

 

STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (SPECJALNE)

Termin składania wniosków od 1.10.2020r. do 12.10.2020r.

Poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.00 do skrzynki podawczej

Wniosek o stypendium specjalne należy zarejestrować w systemie USOSWEB, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć na Wydział Inżynierii Mechanicznej wrzucając go do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku D pokój 106 wraz z załącznikiem w postaci oryginalnego orzeczenia
o niepełnosprawności.

Skrzynka podawcza będzie codziennie sprawdzana, a wnioski w niej umieszczone zostaną opatrzone datą wpływu z danego dnia.

Wnioski o stypendium specjalne można przesłać pocztą. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A.

 

ZAPOMOGI

Termin składania wniosków od 1.10.2020r. do 23.10.2020r.

Poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.00 do skrzynki podawczej

Sobota zjazdowa (dla studentów niestacjonarnych) w godz. od 8.30-11.00 do skrzynki podawczej

Wniosek o zapomogę należy zarejestrować w systemie USOSWEB, następnie wydrukować i dostarczyć na Wydział Inżynierii Mechanicznej wrzucając go do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku D pokój 106  wraz z załącznikami potwierdzającymi zaistniałą sytuację.

Skrzynka podawcza będzie codziennie sprawdzana, a wnioski w niej umieszczone zostaną opatrzone datą wpływu z danego dnia.

Wnioski o zapomogę można przesłać pocztą. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A.