Transport jest jednym z wiodących i najchętniej wybieranych kierunków studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UT-P w Bydgoszczy. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na pierwszym (3,5 letnim – inżynierskim) i drugim (1,5 rocznym – magisterskim) poziomie studiów w formie stacjonarnej oraz 4 letnich (inżynierskich) i 2 letnich (magisterskich) studiach niestacjonarnych.

Treści kształcenia oraz uzyskiwane w trakcie studiów kompetencje obejmują szeroko rozumiane obszary transportu, logistyki i komunikacji.

W pierwszym etapie kształcenia studenci uczęszczają na zajęcia z przedmiotów ogólnych, humanistycznych i podstawowych dla kierunku. Poznają i poszerzają wiedzę z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji środków transportu oraz infrastruktury transportowej charakterystycznej dla poszczególnych gałęzi transportu. Treści kształcenia obejmują także problematykę zarządzania i ochrony środowiska w transporcie. W dalszym etapie studiów, studenci mają możliwość wyboru jednej z pięciu specjalności realizowanych na kierunku. Są nimi:

Organizacja transportu – umożliwia uzyskanie umiejętności kierowniczych i dyspozytorskich w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych zagadnień dotyczących organizacji procesów transportowych, a w tym prognozowania, planowania oraz zapotrzebowania na usługi transportowe z uwzględnieniem prawa cywilnego i handlowego stosowanego w transporcie;

Inżynieria powypadkowa w transporcie – swoim zakresem obejmuje ocenę i analizę wypadków i kolizji drogowych z zastosowaniem narzędzi informatycznych w aspekcie rzeczywistych przebiegów tych zdarzeń, metod oceny stanu technicznego pojazdów oraz ustalenia kosztów napraw powypadkowych;

Logistyka – to specjalność obejmująca zagadnienia zarządzania procesami magazynowania, zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji dóbr i usług, umożliwiając uzyskanie wiedzy z zakresu towaroznawstwa, projektowania procesów logistycznych, łańcuchów dostaw oraz technik i technologii logistycznych z uwzględnieniem zasad ekologistyki;

Transport drogowy – w szczególności dotyczy projektowania i organizacji systemów i procesów w transporcie samochodowym, obejmuje budowę i diagnozowanie pojazdów, metody modelowania oraz informatyzację procesu transportowego, a także zasady projektowania funkcjonalnego i technologicznego obiektów zaplecza technicznego transportu;

Inżynieria ruchu drogowego – to specjalność obejmująca analizę zjawisk zachodzących w ruchu drogowym, badanie, planowanie, organizację i sterowaniem ruchem drogowym oraz potoków ruchu a także projektowanie, budowę i organizację systemów transportowych z zastosowaniem narzędzi i systemów telekomunikacyjnych i telematycznych w transporcie.

Po ukończonych studiach na kierunku Transport, absolwent ma możliwość podjęcia pracy w systemach eksploatacji środków transportu, zakładach obsługowo-naprawczych, w jednostkach organizacyjnych i zarządczych ruchu drogowego oraz firmach logistycznych i centrach magazynowo – dystrybucyjnych.

Uzyskane kompetencje i kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej firmy transportowo-spedycyjnej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pracę na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w tych działach gospodarki, które dotyczą ogółu zagadnień z zakresu transportu i logistyki. Absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz dalszy rozwój zawodowy adekwatny do przyjętej ścieżki kariery zawodowej.

 

Wymagania rekrutacyjne : Link