WZORNICTWO

Wzornictwo to działalność twórcza, mająca na celu określenie różnorodnych cech przedmiotów oraz kreowanie całego procesu ich powstawania. Zadaniem projektanta wzornictwa jest nie tylko zadbanie o stronę estetyczną przedmiotu, ale przede wszystkim poszukiwanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych, dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorcy. Wzornictwo jest stałym elementem procesu tworzenia nowego produktu i uznawane jest za bardzo istotny element innowacyjności. Studia przygotowują do zawodu projektanta w zakresie projektowania szeroko rozumianego produktu i komunikacji wizualnej. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną niezbędną do zrealizowania projektu oraz technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów są zajęcia ze sztuk pięknych jak rysunek, malarstwo i rzeźba oraz praktyki zawodowe.

SZTUKI PIEKNE (rysunek, malarstwo, rzeźba) – Przedmioty niezbędne do wypracowania przez studenta potrzebnych umiejętności manualnych warsztatu projektanta. Podstawą edukacji jest praca studyjna w oparciu o obserwację natury, zarówno w pracowni z wykorzystaniem modela jak i na bazie innych możliwych wariantów rzeczywistości widzialnej.

PROJEKTOWANIE SPECJALISTYCZNE – Celem zajęć jest opanowanie umiejętności samodzielnego wykonywania projektów z różnego rodzaju sfer designu, jak: elementy wyposażenia wnętrz, środki transportu, meble czy opakowania. Zadaniem kursu jest wykształcenie u studentów świadomej, twórczej i zgodnej z wymogami procesu produkcyjnego, metody projektowania różnych grup towarowych.

TECHNICZNE ASPEKTY MODELOWANIA – Przekazanie wiedzy z dziedziny procedur konstruowania i modelowania, jako elementów procesu projektowego w stopniu niezbędnym do biegłego operowania tymi środkami. Przygotowanie studentów do optymalnej realizacji projektowanych układów z wykorzystaniem nowoczesnej technologii niezbędnej do materializacji działań projektowych.

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA – Poznanie podstaw praktycznych komputerowego wspomagania konstruowania produktu. Podstawowym celem nauczania jest osiągnięcie przez słuchacza biegłości w posługiwaniu się narzędziami do komputerowego wspomagania procesu projektowania przemysłowego w zakresie tworzenia geometrii, teksturowania, wizualizacji oraz współpracy z systemami CAD i CAM.

System praktyk i stażów w firmach naszego regionu, jak i ścisła współpraca z lokalnym biznesem, pozwala na przełożenie zdobytej na uczelni wiedzy teoretycznej, na umiejętności praktyczne, niezbędne do wykonywania zawodu projektanta. Pozwala również na dostosowanie naszego kształcenia do potrzeb rynku, oraz jego szybkiej modyfikacji przy zachodzących zmianach ekonomicznych i technologicznych.

Zakres umiejętności, które nabywa absolwent naszego kierunku, obejmują wiedzę z obszaru wielu specjalności jak: wzornictwo, kształtowanie przestrzeni, opakowania i komunikacja wizualna. Absolwent po uzyskaniu dyplomu jest uprawniony i przygotowany do projektowania w różnego rodzaju dziedzinach, zaczynając od designu, po kreowanie najbliższego otoczenia, oraz otaczającej nas infrastrukturze reklamowej. Szerokie spektrum dziedzin składających się na program nauczania w połączeniu z nabytą praktyką, daje studentom możliwość płynnego podjęcia pracy zawodowej w wybranych firmach lub kontynuowania dalszej kariery już samodzielnie, we własnych biurach projektowych.

Wprowadzenie na rynek pracy w pełni ukształtowanych absolwentów wzornictwa, przynosi bezsporne korzyści gospodarcze w naszym regionie, jak i w przedsiębiorstwach działających na tym terenie. Przyczynia się do wzrostu poziomu innowacyjności, daje możliwość wzmocnienia marki lokalnym firmom, a co za tym idzie – podnosi jakość ich produktów, a w rezultacie ogólnie pojętego rozwoju regionu.